KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         185 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÂU LÊN NĂNG SUÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt NamN Sĩ NGÀNH KINH TÉ HỌCHÀ NỌI - 2020BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÁU LÊN NĂNG SUẤTCỦA CÁC D

OANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMChuyên ngành: KINH TÉ HỌC Mã số: 9310101-KTHLUẬN ÁN TIÉN SĩNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HÀ QUỲNH HOAHÀ NỘI - 2020ÌìrfiLỜI C (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

AM ĐOANTôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự (rung thực (rong học thuật. Tôi cam kết băng danh dự cá nhãn ràng nghiên cứu này này do tôi Ur thự

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

c hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực (rong học thuật.Hà Nội, ngày tháng nỗm 2020 Tác giãNguyền Ánh TuyếtiiLÒI CẢM ƠNTrước hết tác già xin

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÂU LÊN NĂNG SUÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam trong suốt quá trình học tạp. nghiên cữu và ròn luyện ờ trường.Tôi xin dược bày ló lòng biết ơn vô cùng sâu sắc đến Cô giáo hướng (lẳn. PGS.TS. Hà Qu

ỳnh Hoa đã luôn theo Síít và tận rình hướng dan tôi trong suốt quá trình nghiên cửu và thực hiện Luận án.Xin chân thành câm ơn Lãnh dạo và các dòng ng (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

hiệp cơ quan lôi công lác dã lạo điêu kiện thuận lợi nhắt cho tôi hoàn thành Luận án.Tôi xin dành tẩt cã sự yêu thương và lời cám ơn tới gia đinh, bỗ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

mẹ. các anh chị em và người thân luôn là niềm dộng viên mạnh mẽ giúp lôi thực hiện Luận án.Tác giã nhận thức rằng bân thân mình Can Cơ gắng thật nhiều

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÂU LÊN NĂNG SUÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt NamiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.............................................................iLỜI CẢM ƠN..........................................................

....iiMỤC LỤC................................................................iiỉDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT.............................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Xuất Khẩu Lên Năng Suất Của Các Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

..viDANH MỤC BẢNG BIỀU....................................................viii

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÂU LÊN NĂNG SUÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNNGUYÊN ÁNH TUYÉTTÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHÂU LÊN NĂNG SUÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN