KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

BỌ GLÚO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TÉDẠI 1IỌCY DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH • • •HÀNG BÁ DANHHIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KỸ THUẬT TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG BẢNG ROPIVA

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thaiACAINE SAU MÒ LÁY THAILUẬN VÃN BẤC Sĩ NỌI TRÍ’THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINHHÀNG BÁ

DANHHIỆU QUÀ GIẢM ĐAU CỦA KỸ THUẬT TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG BẢNG ROPIVACAINE SAU MÓ LẤY THAICHUYÊN NGÀNH: GÂY MẺ HÓI sức MÃ SÓ: NT 62 72 33 01LƯẠN VẪN Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

BÁC Sỉ NỌI TRỨNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:PGS.TS. NGUYỀN VÀN CHINHTHÀNH PHÓ HÕ CHÍ MINH - NẢM 2020LÒÌ CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

cứu của riêng tỏi. Các sỏ liệu trong luận văn là trung thực và chưa được ai công bỗ trong bất ki công trinh não khác.Thành phố nồ Chi Minh, ngày 09 th

BỌ GLÚO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TÉDẠI 1IỌCY DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH • • •HÀNG BÁ DANHHIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KỸ THUẬT TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG BẢNG ROPIVA

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thaiJẠ ỉ NGƠ ANII VIẸT................iiĐANH MỤC BẢNG..............................................iiiDANH MỤC BIẺƯ Dõ....................................

........ivDANH MỤC HÌNH................................................VDẬT VAN DE..........................................................1MỤC TIỀU Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

NGHIỀN cứu..........................................3CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIỆU.................................41.1.Đau sau mo lay thai............

Hiệu quả giảm đau của kỹ thuật tê qua các lớp cân bụng bằng ropiv acaine sau mổ lấy thai

................................41.2.Giam đau sau mỏ lây thai dưới gây tê tuy sông...........41.2.1.Thuôc phiện trục thân kinh trung ương.............

BỌ GLÚO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TÉDẠI 1IỌCY DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH • • •HÀNG BÁ DANHHIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KỸ THUẬT TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG BẢNG ROPIVA

BỌ GLÚO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TÉDẠI 1IỌCY DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ .MINH • • •HÀNG BÁ DANHHIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KỸ THUẬT TÊ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG BẢNG ROPIVA