KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng lôi. Các tài liệu trích dẫn. các sô liệu trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và luân theo

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh đúng yêu cầu cùa một luận văn thạc sĩ. Nghiên cứu này là duy nhất vả chưa từng dược ai công bố trong bâl kỳ công trình nào khác.l ác già luận vãnNguy

en Thị Như Quỳnh-MỤC LỤCLỜI CAM DOAN.......................................................iDANH MỤC CÁC TƯ VIẺT TÁT.................................. Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

........iiDANH MỤC HÌNH....................................................iii•DANH MỤC BẢNG....................................................iiiDẠI

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

VẮN DÍ:........................................................1MỤC TIE V TÒNG QUÁT................................................2MỤC TIÊU CỤ THẺ..

LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng lôi. Các tài liệu trích dẫn. các sô liệu trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và luân theo

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh....................................31.1.Giới thiệu về khoa 1 lồi sức Ngoại thần kinh .................31.2.Phòng chông nhiêm khuân lại các khoa Hỏi s

ức Ngoại (hân kinh .31.3.Tòng quan Vc biện pháp phòng ngừa nliiễm khuân trong y lê.....41.4.Quy trình ihực hiện phương tiện phòng hộ cá nhân lại Việl Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

Nam.61.5.Các quy trinh vệ sinh lay thường quy lại Việl Nam hiện nay....91.6.rầm quan trọng của phương tiện phòng hộ cá nhân và vệ sinh tay trongphòng

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

ngừa nhiễm khuân:.............................................111.7.Tác động cua giáo dục sức khỏe qua video.....................111.8.Sư lược địa diê

LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng lôi. Các tài liệu trích dẫn. các sô liệu trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và luân theo

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh.....................................151.10.Học ihuỵct điêu dường của Pender và ứng dụng trong nghiên cửu.16Chương 2..................................

........................19DÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CỨU...............................192.1.Thiết kè nghiên cửu................................. Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

..................192.2.Địa điểm nghiên cứu...................................................192.3.'13101 gian nghiên cứu............................

Hiệu quả của giáo dục bằng video cho thân nhân người bệnh về sử dụng áo choàng, bao giày và vệ sinh tay tại khoa ngoại thần kinh

....................192.4.Dân $0 mục tiêu.......................................................192.5.Dân số nghiên cửu...............................

LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng lôi. Các tài liệu trích dẫn. các sô liệu trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và luân theo

LỞI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu của riêng lôi. Các tài liệu trích dẫn. các sô liệu trong luận vãn là hoàn toàn trung thực và luân theo