KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBõ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC TIIÀNII PHÓ IIÒ CHÍ MINHPHẠM TĨĨỊ MỸ HẠNHKẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠNCỦA BỆNH NHÂN CAO TI ÓI NHÔI MÁU co TIM

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao C ẤP KHÔNG ST C HÊNH LÊN NGUY cơ CAOLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP lĩThành Phố ĨIỒ Chí Minh Năm 2018Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)11 ục THÀNH PH

Ó HỒ CHÍ MINHPHẠM THỊ MỸ HẠNHKÉT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠNC ỦA BỆNH NHÂN C AO TUỔI NHOI MÁU c o TIM C ÁP KHÔNG SI CHÊNH LÊN NGUY cơ C AOChuyên ngành: NỘI Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

- LÃO KHOA Mà số: CK 62 72 20 30LUAN VÀN CHUYÊN KHOA CÁP IINgười hướng dẫn khoa học:TS.BS. NGUYỀN VĂN TÂNThành Phố Hồ Chi Minh - Năm 2018LỜI CAM ĐOANT

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

ôi xin cam doan dây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu (rong luận vân là (rung (hực và chưa lừng được công bố trong bất

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBõ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC TIIÀNII PHÓ IIÒ CHÍ MINHPHẠM TĨĨỊ MỸ HẠNHKẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠNCỦA BỆNH NHÂN CAO TI ÓI NHÔI MÁU co TIM

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao................................4•Chương 1 TÒNG QUAN TÀI LIỆU.................................51.1Đại cương về người cao tuổi.........................

..51.2.Đại cương về nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh len ớ người caotuồi (NSTEMI).............................................61.3 Điều trị nhồi máu Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

cơ tim không ST chênh lên..........141.4.Tiên lượng của người cao tuỏi được can thiệp động mạch vành qua da 231.5.Một số nghiên cửu lien quan đen đe

Kết cục lâm sàng ngắn hạn của bệnh nhân cao tuổi nhồi máu cơ tim cấp không st chênh lên nguy cơ cao

tài..............24Chương 2 ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu................322.1Đoi tượng nghiên cứu.................................322.2Phương p

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBõ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC TIIÀNII PHÓ IIÒ CHÍ MINHPHẠM TĨĨỊ MỸ HẠNHKẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠNCỦA BỆNH NHÂN CAO TI ÓI NHÔI MÁU co TIM

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBõ Y TÉDẠT nọc Y DƯỢC TIIÀNII PHÓ IIÒ CHÍ MINHPHẠM TĨĨỊ MỸ HẠNHKẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠNCỦA BỆNH NHÂN CAO TI ÓI NHÔI MÁU co TIM