KHO THƯ VIỆN 🔎

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHDÀO PHƯƠNG ANHKET CỤC THAI KỲCÓ CÂN NẶNG Sơ SINH TÙ 3600gr TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN' ĐẠI

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2I HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - co SỎ 2Chuyên ngành: San phụ khoa Mã số: CK 62 72 13 03LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA ( ẤP IINgười hướng dẫn khoa học: PGS.

TS.BS. VƯƠNG THỊ NGỌC LANTHÀNH PHÓ HÔ CHỈ MINH - NẢM 2020}|LÒI C ẢM ONĐê hoàn thành luận vân chuyên khoa cap 2 này. tỏi trân trọng bày tô lòng bict cm Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

đen:-Ban Giám hiệu. Ban Chu nhiệm Khoa Y. Dại học Y Dược Thành phố Hồ (’hí Minh.-Ban Giám doc Bệnh viện. Phòng Ke hoạch l ông hợp Bệnh viện. Khoa Phụ

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

San. Bệnh \ iện Dại học Y Dirực Cư SƯ 2 đà lạo đicu kiện thuận lựi cho lôi Irong quá trình học lập và hoàn ihànli luận Văn này.Tôi Irân trọng bày lo

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHDÀO PHƯƠNG ANHKET CỤC THAI KỲCÓ CÂN NẶNG Sơ SINH TÙ 3600gr TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN' ĐẠI

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2n này.Tôi xin bày lo lòng bicl em đen Quý Thây Có Bộ môn Phụ San. Khoa Y. Dại học Y Dược Giành phô 1 lô ('hi Minh dà tạo diêu kiện giúp dờ. giáng dạy

cho chúng lói có kicn thức vê chuyên môn và nghiên cứu khoa học.I ôi cùng xin gứi lời cảm ơn den các sán phụ dà hợp tác tôt dê tôi hoàn ihànli công tr Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

ình nghiên cứu.Cuối lời. lôi xin bày lo lòng biêl em đen nhùng người thân Irong gia dinh, bạn bẽ - nhũng người dă dộng viên, chia sé những khó khăn, g

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

iúp dờ cho lôi về vật chất lẫn tinh than Irong suốt quá Irinh học lập và nghiên cứu.Xin chân thành cam ơn!Giành phố Hồ ('hi Minh, tháng 8 năm 2020Ngườ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHDÀO PHƯƠNG ANHKET CỤC THAI KỲCÓ CÂN NẶNG Sơ SINH TÙ 3600gr TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN' ĐẠI

Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2 luận văn là trung thực vả chưa từng công bó trong bất cứ nghicn cứu nào khácTpl ICM, thảng 8 năm 2020rác giá luận vãnDÀO Piiro.xG ANHMỤC LỤCTrangI -ờ

i cám ơnLời cam đoan1 )anh mục các từ viết tatDanh mục các bang, bicu đô trong nghicn cứuĐẶT VAN ĐẾ................................................... Kết cục thai kỳ có cân nặng sơ sinh từ 3600gr trở lên tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh cơ sở 2

.......ìChương 1. TỎNG QUAN TẢI LIỆU........................................4

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHDÀO PHƯƠNG ANHKET CỤC THAI KỲCÓ CÂN NẶNG Sơ SINH TÙ 3600gr TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN' ĐẠI

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHDÀO PHƯƠNG ANHKET CỤC THAI KỲCÓ CÂN NẶNG Sơ SINH TÙ 3600gr TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN' ĐẠI