KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

BỘ GIÁO nực VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN VÃN ÝTITẸU ỌUẤ GIẢI GIÃN cơ SẤU ROCURONTUM BẢNG SUGAMMADEX LIỀU 2 MG/KG PHỚI HỌP

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mgP NEOSTĨGMĨNE/ATROPĨNE TRÊN PĨĨẤU Till "ẠT NỘI SOI CÓ HỒ TRỢ ROBOTNGÀNH: GÂY MỄ HÓI sưcMÃ SÓ: 8 72 01 02LUẬN VÀN THẠC sĩ ¥ HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC

TS.BS PHẠM VÃN DÔNGTHÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH-NĂM 2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sỏ liệu trong luận van Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

là trung thực và chưa được ai công bò trong bât kỳ công trinh nghiên cứu nào khác.Thành phò Hồ ('hi Minh, ngày 20 tháng ỉ 2 năm 202 ĩ l ác giàTrân Văn

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

ÝMỤC LỤC LỜI CAM 1)0AN................................................iDANH MỤC TỨ MÉT TẤT.........................................iiDANH MỤC THUẬT N

BỘ GIÁO nực VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN VÃN ÝTITẸU ỌUẤ GIẢI GIÃN cơ SẤU ROCURONTUM BẢNG SUGAMMADEX LIỀU 2 MG/KG PHỚI HỌP

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg................VDANH MỤC HÌNH...............................................viMỜ DẢU.......................................................1CHƯƠNG 1.

TONG ỌC AN.........................................41.1.Sinh lý dẫn truyền thần kinh cơ.........................41.2.Thuốc giàn cơ không kltư cực roc Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

uronium.................51.3.Sử dụng giàn cơ trong phẫu thuật........................61.4.Phẫu thuật nội soi có hồ trợ Robot.....................101.5

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

.Thuốc giãi giàn cơ.....................................131.6.Tinh hĩnh nghiên cứu ở trên thế giới và tại Việt Nam...20CHƯƠNG 2. DÓI TƯỢNG VÀ PHI ’ÔNG

BỘ GIÁO nực VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN VÃN ÝTITẸU ỌUẤ GIẢI GIÃN cơ SẤU ROCURONTUM BẢNG SUGAMMADEX LIỀU 2 MG/KG PHỚI HỌP

Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg.252.3.Liệt kê - dịnh nghĩa biển số...........................282.4.Tiêu chí đánh giá dùng trong nghiên cứu.................312.5.Phương pháp thu thập

và xữ lý số liệu..................322.6.Y đức..................................................33 Hiệu quả giải giãn cơ sâu rocuronium bằng sugammadex liều 2 mg

BỘ GIÁO nực VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN VÃN ÝTITẸU ỌUẤ GIẢI GIÃN cơ SẤU ROCURONTUM BẢNG SUGAMMADEX LIỀU 2 MG/KG PHỚI HỌP