KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC' V 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH......Oỉ ......LÊ THỊ c HUYÊNHIỆU QUẢ CỦA PHÁ THAI NỘI KHOA< 49 NGÀY VÔ KINH Ỏ PHỤ

Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chiỤ NŨ CÓ VẾT MÓ Cữ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA• • •KHU VỤC CỦ CHILUẠN VÃN CHI YÊN KHOA C AP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH - NÃM 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠ

OBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH.....oLTiỉo......LÊ THỊ CHUYÊNHIỆU QUẢ CỦA PHÁ THAI NỘI KHOA< 49 NGÀY VÔ KINH Ỏ PHỤ NŨ CÓ VÉT MỔ CŨ LẤY TH Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

AITẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOAKHU VỤC CỦ CHI•C HUYÊN NGÀNH: SẤN PHỤ KHOA MÀ SỎ: CK 62 72 13 03LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA C ẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: TS.BS. NG

Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

UYỀN HỮU TRUNG•THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dày Là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các so liệu trong luận van là

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC' V 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH......Oỉ ......LÊ THỊ c HUYÊNHIỆU QUẢ CỦA PHÁ THAI NỘI KHOA< 49 NGÀY VÔ KINH Ỏ PHỤ

Hiệu quả của phá thai nội khoa ≤ 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ cũ lấy thai tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chimục các chừ \ ict tâlBang dôi chiêu Anh V iệt

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC' V 1)1 ực THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH......Oỉ ......LÊ THỊ c HUYÊNHIỆU QUẢ CỦA PHÁ THAI NỘI KHOA< 49 NGÀY VÔ KINH Ỏ PHỤ