KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         127 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉDẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH 1’116 116 CHÍ .MINH • • •TRẦN NGỌC MINH DUYÊNĨĨĨẸU ỌUẢ DĨẺTĨ TRỊ NỌT NĨĨACl A XI-MĂNG TRÁM BÍT ÓN

Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicateNG TỦY GÓC CALCIUM SILICATELUẬN VÀN c HI YÊN KHOA CẤP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH, NẤM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH 1’116 116 CHÍ

MINH • • •TRÀN NGỌC MINH DUYÊNIIIẸU ỌUÂ DĨẺIĨ TRỊ NỌT NHA CỬA XĨ-MĂNG TRÁM BÍT ÓNG TỦYGÓC CALCIUM SILK ATECHUYÊN NGÀNH: RĂNG HÀM MẬTMÃ SỎ: CK 62 72 2 Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

8 15LUẠN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA IIỌC:1.PGS. TS. NGÔ THỊ QUỲNH LAN2.i s. NGUYỀN IIỎ QUỲNH ANHTP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021LỜI CAM ĐOANl

Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

ôi cam đoan dây là công trinh nghiên cứu khoa học của riêng tôi. ('ác sô liệu, kêt quà nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng dược công bố tron

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉDẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH 1’116 116 CHÍ .MINH • • •TRẦN NGỌC MINH DUYÊNĨĨĨẸU ỌUẢ DĨẺTĨ TRỊ NỌT NĨĨACl A XI-MĂNG TRÁM BÍT ÓN

Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate..............iDANH MỤC ĐÓI CHIÊU THUẬT NGỪ..................11DANH MỤC' CÁC BÂNG...........................iiiDANH MỤC CÁC BIÊU ĐO...................

.......ivDANH MỤC CÁC HÌNH..............................VMỜDÀU..........................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIỆU................. Hiệu quả điều trị nội nha của xi măng trám bít ống tủy gốc calcium silicate

..41.1HỆ THÔNG ÓNG TÙY CỦA RĂNG..................4

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉDẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH 1’116 116 CHÍ .MINH • • •TRẦN NGỌC MINH DUYÊNĨĨĨẸU ỌUẢ DĨẺTĨ TRỊ NỌT NĨĨACl A XI-MĂNG TRÁM BÍT ÓN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉDẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH 1’116 116 CHÍ .MINH • • •TRẦN NGỌC MINH DUYÊNĨĨĨẸU ỌUẢ DĨẺTĨ TRỊ NỌT NĨĨACl A XI-MĂNG TRÁM BÍT ÓN