KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

https: //khoth u vien. co mm——— ........................... tUflBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỦY l YÊN

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứuNGIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CỦA CHỈ SÒ CẢNH BÁO SỚM ờ NGƯỜI BỆNH CÁP CỨU•NGÀNH: ĐIÊU DƯỜNG MÃ SỎ: 8720301LUẬN VĂN THẠC sĩ ĐIẺU DƯỜNGNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC:1.

PGS. TS. ĐÒ VÀN DÙNG2.TS. ELIZABETH ESTERLTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH, NẢM 2021ÌìítMỤC LỤCLời cam đoan..................................................... Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

iDanh mục các chừ viết tắt.......................................iiDanh mục các bảng..............................................iiiDanh mục các sơ đ

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

ồ..............................................ivĐẠT VÁN ĐẺ.......................................................1Chương 1. TONG QUAN TÀI LIỆU.......

https: //khoth u vien. co mm——— ........................... tUflBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỦY l YÊN

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu..........61.3.Một số định nghía mở rộng và giãi thích thuật ngừ...........91.4.Hướng dần trièn khai thang đo phàn loại mức độ trong phòng cấp cửu cúa

Úc ...........................................................111.5.Định nghĩa về sự ngưng tim đột ngột........................191.6.Nghiên cứu về MEW Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

S.........................................191.7.Đặc diêm nơi nghiên cứu.................................211.8.Học thuyết điều dường...................

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

................23Chương 2. ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CÚT.................292.1.Thiêt kè nghiên cứu........................................292.2

https: //khoth u vien. co mm——— ........................... tUflBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỦY l YÊN

Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu........................................302.5.Biến số....................................................302.6.Phương pháp và công cụ đo lường, thu th

ập và xử lý sổ liệu.32 Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu

https: //khoth u vien. co mm——— ........................... tUflBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỦY l YÊN