KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DLÍỢC TP HÔ CHÍ MINHLẺ HÂ ANH THIHIẸU QUẢ CUA CHƯỜM LẠNH KÉT HỢP VỚI THUÓC GLÁM ĐAU SO VÓI DÍ NG nu ÓC GIẢM DAI

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trướcI DON THUẤN SAI PHẢU THUẶT TÁI TẠO DÂY CHẢNG C HÉO TRƯỚCLUẬN VÀN THẠC sĩ DIẼƯ DƯỜNGTHÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH. NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC

Y DƯỢC TP HÓ CHÍ MINHLÊ HÀ ANH THIHIỆU QUẢ CÙA CHƯỜM LẠNH KÍ:T HỌP VÓI THUỐC GIẢM DAU SO VỚI DÙNG THUÓC GIẢM DAU DƠN THUẤN SAU PIIẢU Till ẬT TÁI TẠO Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

DÂY CHẢNG CHÉO TRƯỚCNGÀNH: DIÊU DƯỜNG MÀ SỚ: 8720301LUẬN VÂN THẠC sỉ DIÊU DƯỠNGNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC1. PGS.TS. BS BÙI HÔNG THIÊN KHANH2. GS. TS. SA

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

RA JARRETTTHÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH. NÂM 2021LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cửu của riêng lỏi.('ác số liệu, kết quá dira ra trong l

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DLÍỢC TP HÔ CHÍ MINHLẺ HÂ ANH THIHIẸU QUẢ CUA CHƯỜM LẠNH KÉT HỢP VỚI THUÓC GLÁM ĐAU SO VÓI DÍ NG nu ÓC GIẢM DAI

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước.........................1CHƯƠNG I: TÔNG QUAN TÀI LIẸV........................................41.1.Đại cương vê phương pháp nội soi tái tạo dây chăng

chéo trước.41.1.1Dật diêm giai phau khớp gôi...............................41.1.2.Sinh cơ học khớp gỏi.....................................51.1.3.Giải Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

phẫu dày chẳng chéo trước...........................81.2Cư chế lòn thương.............................................91.3Các nghiệm pháp thăm khám l

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước

âm sàng............................91.3.1.Dấu hiệu Lachman.........................................91.3.2.Dâu hiệu ngàn kéo (rước.....................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DLÍỢC TP HÔ CHÍ MINHLẺ HÂ ANH THIHIẸU QUẢ CUA CHƯỜM LẠNH KÉT HỢP VỚI THUÓC GLÁM ĐAU SO VÓI DÍ NG nu ÓC GIẢM DAI

Hiệu quả của chườm lạnh kết hợp với thuốc giảm đau so với dùng thuốc giảm đau đơn thuần sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước5I lậu quả của dứt dày chang chéo trước không diều trị hoặc diều trị không

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÉDẠI HỌC Y DLÍỢC TP HÔ CHÍ MINHLẺ HÂ ANH THIHIẸU QUẢ CUA CHƯỜM LẠNH KÉT HỢP VỚI THUÓC GLÁM ĐAU SO VÓI DÍ NG nu ÓC GIẢM DAI