KHO THƯ VIỆN 🔎

Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         130 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ ¥ TÉDẠI HỌC Y DƯỢC’ TP HÔ CHÍ MINHVÕ NGỌC ĨĨĨIÂNĐIÉU TRỊ ƯNG Tĩĩư vú Dĩ CÃN NÃO CÓ TĨĨỤ TĨĨẼ HER2 DƯƠNG TÍNHLUẬN VÀN (

Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính III YÊN KHOA CẤP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHVÔ NGỌC HUÂNĐIỀU TRỊ UNG THƯ vú DI CÀN N

ÃO CÓTHỤ THÊ HER2 DƯƠNG TÍNHCHI YÊN NGÀNH: UNG THƯ MÃSỎ:CK 62 72 23 01LUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC BS CKII. HOÀNG THỊ .MAI HIÊN Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

IP. HÒ CHÍ MINH - NĂM 2021LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cữu cúa l iêng tòi. Các sổ liệu nêu trong luận vỏn là trung thực và ch

Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

ưa rừng được công bố trong bút kỳ còng trình nào.Tác giàVõ Ngọc Huân1MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALÒI CAM ĐOANMỤC LỤC..........................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ ¥ TÉDẠI HỌC Y DƯỢC’ TP HÔ CHÍ MINHVÕ NGỌC ĨĨĨIÂNĐIÉU TRỊ ƯNG Tĩĩư vú Dĩ CÃN NÃO CÓ TĨĨỤ TĨĨẼ HER2 DƯƠNG TÍNHLUẬN VÀN (

Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tínhÁC HÌNH............................................ixDANH MỤC BIÉU Đỏ..............................................XDANH MỤC Sơ ĐO....................

...........................xiĐẠT VẨN ĐÊ....................................................1MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU....................................... Điều trị ung thư vú di căn não có thụ thể her2 dương tính

....3CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN Y VĂN.....................................41.1.Mở đầu:................................................4

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ ¥ TÉDẠI HỌC Y DƯỢC’ TP HÔ CHÍ MINHVÕ NGỌC ĨĨĨIÂNĐIÉU TRỊ ƯNG Tĩĩư vú Dĩ CÃN NÃO CÓ TĨĨỤ TĨĨẼ HER2 DƯƠNG TÍNHLUẬN VÀN (

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ ¥ TÉDẠI HỌC Y DƯỢC’ TP HÔ CHÍ MINHVÕ NGỌC ĨĨĨIÂNĐIÉU TRỊ ƯNG Tĩĩư vú Dĩ CÃN NÃO CÓ TĨĨỤ TĨĨẼ HER2 DƯƠNG TÍNHLUẬN VÀN (