KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

BỌ GIÁO dục: Và Dào tạobọ Y TéDẠI HOC Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THANH VÂNĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DUONG CỦA BỆNH NHÂN Dĩ CHỨNG TAĨ BTÉN

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )N MẠCH MÁU NÃO DANG DƯỢC NUÔI AN QUA SONDE MÙI - DẠ DÀYBÀNG PHƯƠNG PHÁP SG A(SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSEMENT)Chuyên ngành: LÀO KHOAMã số: CK 62 72 20 30

LUẬN ÁN CHUYÊN KHOA CẤP 11Người hướng dần khoa học:TS.BS. LƯU NGÂN TÂMTHÀNH PHỐ HÓ CHÍ MINH - NÁM 2016LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình n Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

ghiên cứu cua ricng tỏi. Các sô liệu nêu trong luận án là tiling thực vả chưa từng dược ai công bo trong bất kỳ công trình nào khác.Ký tênNguyền Ihị I

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

hanh VânMỤC LỤCTrangDẬT VÁN DÈ.......................................1•Chtrưng 1 TỎNG QUAN TÀI LIẸU.....................41.1.TAI BIÉN MẠCH MÁU NÃO....

BỌ GIÁO dục: Và Dào tạobọ Y TéDẠI HOC Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THANH VÂNĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DUONG CỦA BỆNH NHÂN Dĩ CHỨNG TAĨ BTÉN

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )...........101.5.CÁC PHƯƠNG PHÁP BÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯƠNG ... 121.6.PHƯƠNG PHÁP dinh dưỡng qua óng sonde mít dạ DẤY 281.7.NHƯNG ANH HƯỞNG CUA SU

Y DINH DƯỠNG..........311.8 CẤC NGHIÊN CỬU DÁNH GIÁ DINH DƯỜNG BANG PHƯƠNGPI1ÁPSGA.....................................36Chưong 2 BÓI TƯỢNG 3 À PHƯƠNG Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

PHÁP NGHIÊN CƯU....392.1.DÓI TƯỢNG NGHIÊN cứu......................392.2PHƯƠNG PHÁP NGHIẺN cứu.....................402.3xử LÝ SỚ LIỆU THÒNG KẼ.......

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não đang được nuôi ăn qua sonde mũi dạ dày bằng phương pháp sga ( subjective global assessment )

..............442.4.Sơ Dớ NGHIÊN cứu..........................462.5.Y DƯC NGHIÊN cứu..........................47

BỌ GIÁO dục: Và Dào tạobọ Y TéDẠI HOC Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THANH VÂNĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DUONG CỦA BỆNH NHÂN Dĩ CHỨNG TAĨ BTÉN

BỌ GIÁO dục: Và Dào tạobọ Y TéDẠI HOC Y DƯỢC THÀNH PĨĨÓ ĨĨÒ CHÍ MINHNGUYỀN THỊ THANH VÂNĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DUONG CỦA BỆNH NHÂN Dĩ CHỨNG TAĨ BTÉN