KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         123 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

BỌ GIÁO Di e VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉ• • ••ĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINHLÊ THỊ THANH HÒNGGIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CÙA DI CĂN HẠCH CHẬƯTRONG ƯNG THƯ CÔ T

Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗTư’CƯNGGĨAT DOẠN TIÉN XA TẠT CHÕLUẠN VÀN (:HUYÊN KHOA C AP IITHÀNH PHÓ HỞ CHÍ MINH, NẢM 2021Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉ• • • •ĐẠI HOC Y DƯỢC THÀNH P

HÓ HÔ CHÍ MINHLÊ THỊ THANH HỒNGGIÁ TRỊ HÊN LƯƠNG CỦA DI CÀN HẠCH CHẬUTRONG UNG THU co TỦ CUNG GIAI ĐOẠN TIẾN XATẠI C HỎCHUYÊN NGÀNH : UNG THƯMÃ SỎ: CK Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

62 72 23 01LI ẶN VÁN CHUYÊN KHOA CẤP 11NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:TS. IRAN DẠNG NGỌC LINHTHÀNH PHỎ HÒ CHÍ MINH, NĂM 2021LÒI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đ

Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

ây là công trinh nghicn cứu cua ricng lôi. các sô liệu, cãc kết quà nghiên cứu nêu trong luận vãn lã tiling thực và chưa dược công bò trong bàt kỳ côn

BỌ GIÁO Di e VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉ• • ••ĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINHLÊ THỊ THANH HÒNGGIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CÙA DI CĂN HẠCH CHẬƯTRONG ƯNG THƯ CÔ T

Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ.......................2Chương 1 TÔNG QUAN......................................31.1.Chân đoán ung ihư cổ tư cung31.2.Điêu trị ung thư cô tử cung91.3.

Di cồn hạch trong ung thư cổ tữ cung12Chương 2 DÔI TUỢNG VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cửu............232.1. Dối lượng nghiên cửu23 Giá trị tiên lượng của di căn hạch chậu trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ

BỌ GIÁO Di e VÀ ĐÀO TẠOBỌ V TÉ• • ••ĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HỒ CHÍ .MINHLÊ THỊ THANH HÒNGGIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CÙA DI CĂN HẠCH CHẬƯTRONG ƯNG THƯ CÔ T