KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         120 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH -—★—ĐINH \ ÌNH NINHHIỆU QUẢ DÂY PHÂN ĐOẠN CÓ VÍT HỎ TRỢ KÉO LUI KHÓI RANG TRƯỚC HÀM

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên TRÊNChuyên ngành: Răng ĩ Tàm Mặt Mà số: CK 62 72 28 15LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA C ÁP IINgười hướng (lẫn khoa học: TS.BS. HÒ THỊ THỦY TRANGTHÀNH PHÓ Hó CHÍ

MINH - NÂM 20201LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. (’ác sô liệu và kêt qua trong luận văn là trung thực chưa Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

lừng được công bô trong bầt kỳ công trinh nàol ác giàDinh Vinh NinhIIMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN.........................................................iMỤC

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

LỰC.............................................................iiĐANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁT...........................................viDANH MỤC DÕI C

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH -—★—ĐINH \ ÌNH NINHHIỆU QUẢ DÂY PHÂN ĐOẠN CÓ VÍT HỎ TRỢ KÉO LUI KHÓI RANG TRƯỚC HÀM

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên.............................................XDANH MỤC HĨNH.......................................................xiDẠT VÁN DÈ........................

...................................1Chương 1. TỎNG QUAN TÀI LIỆU.........................................31.1.Đại cương về hô......................... Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

........................31.1.1.Khái niệm hờ................................................31.1.2.Nguyên nhân, đặc điêm và các dạng sai hình hạng II..

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

........31.2.Ncơ chặn và sinh cơ học di chuycn răng..........................51.2.1.Khái niêm nco chạn..........................................51.2.2

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH -—★—ĐINH \ ÌNH NINHHIỆU QUẢ DÂY PHÂN ĐOẠN CÓ VÍT HỎ TRỢ KÉO LUI KHÓI RANG TRƯỚC HÀM

Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên..............................................101.3.2.Cơ học ma sál thấp.........................................131.4.Các vần dề hên quan khi kéo lui

răng cứa.......................131.4.1.Kiêm soát torque............................................131.4.2.Kiêm soát hình dạng cung ràng............. Hiệu quả của dây phân đoạn có vít hỗ trợ trong kỹ thuật kéo lui khối răng trước ở bệnh nhân hô răng hàm trên

.................15

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH -—★—ĐINH \ ÌNH NINHHIỆU QUẢ DÂY PHÂN ĐOẠN CÓ VÍT HỎ TRỢ KÉO LUI KHÓI RANG TRƯỚC HÀM

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH -—★—ĐINH \ ÌNH NINHHIỆU QUẢ DÂY PHÂN ĐOẠN CÓ VÍT HỎ TRỢ KÉO LUI KHÓI RANG TRƯỚC HÀM