KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINHTHÂN HỒNG ANHĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIÊM SOÁT HUYÉT ÁP ỜNGƯỜI CAO Tưòl CÓ TĂNG HƯYÉT ÁPT

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175TẠI BỆNH VIỆN 175('huyên ngành: LÀO KHOAMã số: CK 62 72 20 30LUẬN ẤN CHUYÊN KHOA CÁP lĩNgười hướng dần khoa học: GS.TS VÕ 1 HÀNH NHẢNTHÀNH PHÓ HỒ CHÍ

MINH - NĂM 2016LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đây là công trình nghiên cứu của riêng lồi.Các số liệu, kèt qua nêu trong luận án là trung thực và chưa tửng dư Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

ợc còng bò trong bất kỳ còng trình nào khác.THÂN HÒNG ANHMỤC LỤCTrangTRANG PHỤ BÌALỜI C AM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TÁTDANH MỤC CÁC BÂNGDANH M

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

ỤC CÁC BIẺƯ ĐÕDẠ I VẤN DÈ..............................................1MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:.....................................3CHƯƠNG 1: TONG ọ VAN

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINHTHÂN HỒNG ANHĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIÊM SOÁT HUYÉT ÁP ỜNGƯỜI CAO Tưòl CÓ TĂNG HƯYÉT ÁPT

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 17513 (‘ác phưong pháp ihco dôi huyết áp...................71.4 Các yếu tố nguy cơ tim mạch:.........................91.5Điêu trị tâng huyết áp ở người c

ao tuổi:............91.6I lạ huyết áp tư thế đứng ở người cao tuổi.........191.7Tình trạng chức nâng...............................231.8Bệnh mạn lính Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

kết hợp. đa bệnh, đa thuốc...........28CHƯƠNG 2: ĐỎI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU..........322.1Đối tượng nghiên cứu...............................

Đánh giá tình trạng kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi có tăng huyết áp tại bệnh viện 175

32

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINHTHÂN HỒNG ANHĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIÊM SOÁT HUYÉT ÁP ỜNGƯỜI CAO Tưòl CÓ TĂNG HƯYÉT ÁPT

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÒ HÒ CHÍ MINHTHÂN HỒNG ANHĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIÊM SOÁT HUYÉT ÁP ỜNGƯỜI CAO Tưòl CÓ TĂNG HƯYÉT ÁPT