KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         156 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH—0O0—ĐỎ THỊ NGỌC ÁNHGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM FRAIL TRONG CHẨN ĐOÁN SUY YÉU TẠI PHÒNG KH

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia địnhHÁM LÃO KHOABỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNHLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẮP 11IP. HỎ CHÍ MINH - NĂM 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y Dl ọc THÀNH PHÓ HÒ

CHÍ MINHĐỎ THỊ NGỌC ÁNHGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỀM FRAIL TRONG CHẦN ĐOÁN SUY YÉU TẠI PHÒNG KHÁM LÃO KHOABỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNHCHI YÊN NGÀNH: LÃO KHOAM Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

à SỎ: CK 62 72 20 30LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP TIHƯỚNG DẤN KĨĨOA HỌC: PGS. TS. NGUYỀN VÃN TTP. IIÕ CHÍ MINH - NẤM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam doan dây l

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

à luận vãn do bàn thân tòi trực tiêp thực hiện, các sô liệu, hông tin trong nghiên cứu là hoãn toàn chinh xác. trung thực, khách quan và chư ừng được

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH—0O0—ĐỎ THỊ NGỌC ÁNHGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM FRAIL TRONG CHẨN ĐOÁN SUY YÉU TẠI PHÒNG KH

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định...........................................1MỤC TIÊU NGHIÊN cúư....................................................3CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÀI LIẸU......

.....................................41.1.Định nghĩa người cao tuôi.........................................41.2.Sự giả hóa d«ân số................... Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

.............................41.2.1.Quá trình già hoá trên the giới......................................51.2.2. Quá trình già hừá tại Việt Nam.......

Giá trị của thang điểm frail trong chẩn đoán suy yếu tại phòng khám lão khoa bệnh viện nhân dân gia định

................................51.3.Đại cương ve suy yếu..............................................6

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH—0O0—ĐỎ THỊ NGỌC ÁNHGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM FRAIL TRONG CHẨN ĐOÁN SUY YÉU TẠI PHÒNG KH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH—0O0—ĐỎ THỊ NGỌC ÁNHGIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM FRAIL TRONG CHẨN ĐOÁN SUY YÉU TẠI PHÒNG KH