KHO THƯ VIỆN 🔎

Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         135 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH--oOo---NGUYỀN THỊ KIM MAIDIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ 0hCGSAU HÚT NẠO THAI TRÚNGTHEO CÁC HÌNH T

Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôiTHÁI LÂM SÀNGCỦA BỆNH LÝ NGUYÊN BÀO NUÔILUẬN VĂN TÓT NGHIỆP BÁC sỉ NỘI TRỨTHÀNH PHO HÔ CHÍ MINH -Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ

Hô CHÍ MINH---0O0--NGUYÊN THỊ KIM MAIDIỄN TĨẾN NỒNG ĐỘ phCGSAU HÚT NẠO THAI TRỨNGTHEO CẤC HÌNH THÁT LÂM SÀNGCỦA BỆNH LÝ NGUYÊN BÀO NUÔTCHUYÊN NGÀNH: Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

SÁN Pĩĩự KĨTOAMĂ SỚ: NT 62 72 13 01LUẬN VĂN I ỐT NGHIỆP BÁC sỉ NỘI TRÚNGƯỜI HƯỚNG DẤN Kĩ TOA ĨIỌC:TS. BS. TRẢN LỆ THỦYTHÀNH PHO HO CHÍ VÍĨNĨ-Ĩ -LỜI CA

Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

M ĐOANTỏi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cửu của riêng lôi. Tất cà các so liệu và kết qua trong luận văn là hoàn toàn trung thực, không trùng l

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH--oOo---NGUYỀN THỊ KIM MAIDIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ 0hCGSAU HÚT NẠO THAI TRÚNGTHEO CÁC HÌNH T

Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi....................................1DANH MỤC ĐÓI CHIÊU ANH VẸT........................................iiDANH MỤC BANG................................

.....................ivDANH MỤC B1ÉU DÓ - so DÔ..........................................vi Diễn tiến nồng độ βhcg sau hút nạo thai trứng theo các hình thái lâm sàng của bệnh lý nguyên bào nuôi

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH--oOo---NGUYỀN THỊ KIM MAIDIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ 0hCGSAU HÚT NẠO THAI TRÚNGTHEO CÁC HÌNH T