KHO THƯ VIỆN 🔎

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         136 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINHTRƯƠNG HOÀNG METGÓP PHÀN NGHIÊN cứu NONG LÓ THÔNG XOANG HÀM CÃI TIỀN BÀNG BÓNG C ỦA S

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05SONDE FOLEY TRONG VIÊM XOANG HÀM TẠI BỆNH VIỆN THÓNG NHÁT THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHTừ tháng 05/2019-05/2020LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHÔ HÔ CHÍ MI

NH - NÃM 2020—IBộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINHTRƯƠNG HOÀNG MẸTGÓP PHÀN NGHIÊN cứu NONG LÓ THÔNG XOANG HÀM CẢI TIẾN B Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

ÀNG BÓNG CỬA SONDE FOLEY TRONG VIÊM XOANG HÀM TẠI BẸNH VIỆN THÕNG NHÁTTHÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINHTù tháng 05/2019-05/2020CHUYÊN NGÀNH: MỪI HỌNG MÃ SỎ: CK 62

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

72 53 05LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS.TS. vỏ HIẾU BÌNHBSCKII. NGUYỀN VỈNH PHƯỚCTHÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH - NÁM 2020ÌìítiLÒI C

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINHTRƯƠNG HOÀNG METGÓP PHÀN NGHIÊN cứu NONG LÓ THÔNG XOANG HÀM CÃI TIỀN BÀNG BÓNG C ỦA S

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05ợc công bô irong bai cứ công trình nào khác.Người thực hiệnTrương Hoàng ViệtiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.....................................................

...iMỤC LỤC............................................................iiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT.............................................VÍUDANH MỤC Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

HÌNH......................................................xiDANH MỤC BÀNG....................................................xiiiDANH .MỤC BIÊU ĐÒ...

Góp phần nghiên cứu nong lỗ thông xoang hàm cải tiến bằng bóng của sonde foley trong viêm xoang hàm tại bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh từ tháng 05

...............................................XVDANH MỤC Sơ ĐỎ....................................................xviĐẠT VÁN ĐÈ......................

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINHTRƯƠNG HOÀNG METGÓP PHÀN NGHIÊN cứu NONG LÓ THÔNG XOANG HÀM CÃI TIỀN BÀNG BÓNG C ỦA S

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINHTRƯƠNG HOÀNG METGÓP PHÀN NGHIÊN cứu NONG LÓ THÔNG XOANG HÀM CÃI TIỀN BÀNG BÓNG C ỦA S