KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC TP I lõ CHÍ MINH—0O0—TRÀN HUY PHANĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TIÊN LƯỢNGĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA HIỆP HỘI Y HỌC BÀO

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minhO THAI (FMF) TRÊN THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHỚHỎ CHÍ MINHLUẬN VÃN TÓT NGHIỆP BÁC sĩ NỘI TRÚTHÀNH PHÓ HỎ c HÍ MINH-NĂM 2020BỘ GIÁO D

ỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HOC Y DƯỢC TP HÔ CHÍ MINH—0O0—BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC TP IIÕ CHÍ MINH—0O0—TRẤN HUY PHANĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TI Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

ÊN LƯỢNGĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA HIỆP HỘI Y HỌC BÀO THAI (FMF) TRÊN THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y Dược THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHCHUYÊN NGÀNH: SÁN PHỤ

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

KHOA MÃ SO: NT 62 72 13 01LUẬN VĂN BẤC ST NỘI TRÙHƯÓNG DÂN KHOA HỌC: TS. BS. TRÀN NHẬT THĂNGTHÀNH PIIÕ IIÕ CHÍ MINII-NẢM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC TP I lõ CHÍ MINH—0O0—TRÀN HUY PHANĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TIÊN LƯỢNGĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA HIỆP HỘI Y HỌC BÀO

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minhrình nào khác.Tác giã làm luận vănTRÀN Hl Y PHANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ MÉT TÁT...............................................................iDANH MỤC ĐỎI

CHIẾU ANH MẸT.......................................................iiDANH MỤC Sơ ĐỎ................................................................. Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

.iiiDANH MỤC BẢNG....................................................................ivDANH MỤC BIỂU DÒ...............................................

Đánh giá mô hình tiên lượng đái tháo đường thai kỳ của hiệp hội y học bào thai (fmf) trên thai phụ tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

..................viDANH MỤC HÌNH...................................................................viiDẠT VÁN DÈ.....................................

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC TP I lõ CHÍ MINH—0O0—TRÀN HUY PHANĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TIÊN LƯỢNGĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA HIỆP HỘI Y HỌC BÀO

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TÊĐẠI HỌC Y DƯỢC TP I lõ CHÍ MINH—0O0—TRÀN HUY PHANĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TIÊN LƯỢNGĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA HIỆP HỘI Y HỌC BÀO