KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ THỊ DIỀMGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TƯ 3 TESLA TRONG CĨĨẪN DOÁN PĨĨÂN BIẸT u TUYẾN VŨ L

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tínhLÀNH TÍNH VÀ Ác TÍNHCHUYÊN NGÀNH: CHẤN DOÁN HÌNH ANH (X QUANG) MÀ SO: CK 62 72 05 01LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP IINGƯỜI III ÓNG DẢN KHOA HỌC: ♦1.TS.BS. V

ỏ TẢN DỬC2.BS.CKII. CAO THIÊN TƯỢNGTHÀNH PHÓ HỚ CHÍ MINH. NÁM 2021LỜI C AM DOANTỏi xin cam đoan nhừng sô liệu trong nghiên cứu này do chính lôi thực h Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

iện và thu thập một cách khách quan, trung thực, ('ác sô liệu này chưa từng công bò trước dây. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết qua nghiên cứ

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

u.l ác già luận vânLê Thị Diềm1MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...................................................iMỤC LỤC.........................................

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ THỊ DIỀMGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TƯ 3 TESLA TRONG CĨĨẪN DOÁN PĨĨÂN BIẸT u TUYẾN VŨ L

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tínhỤC Sơ ĐÕ - BIẺL’ ĐO...................................viiiDANH MỰC ('ÁC’ HÌNH..........................................iixMÔ’ DẢU.....................

...................................1CHƯƠNG 1. TONG QUAN TÀI LIẸV...................................41.1.Giãi phẫu tuyến vú............................ Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

...........41.2.Sinh li phát triền tuyền MÌ..............................51.3.u luyến vú...............................................61.4.(’hân đoán

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

u luyến Vú...................................101.5.Cộng hưởng từ tuyến vú..................................121 .6.Các nghiên cứu về cộng hướng nr vú.

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ THỊ DIỀMGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TƯ 3 TESLA TRONG CĨĨẪN DOÁN PĨĨÂN BIẸT u TUYẾN VŨ L

Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính2.2.Đối tượng nghiên cứu.....................................262.3.Thời gian và dịa điếm nghiên cứu.........................262.4.Cờ mảu và phirong ph

áp chọn mảu..........................26 Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán phân biệt u tuyến vú lành tính và ác tính

BỘ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHLÊ THỊ DIỀMGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TƯ 3 TESLA TRONG CĨĨẪN DOÁN PĨĨÂN BIẸT u TUYẾN VŨ L