KHO THƯ VIỆN 🔎

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí minhPHẠM TRỌNG NGUYỄNDÓT CTĨĨÉĨĨKÉT QUẢ TẺ BÀO HỌC THEO HE THONG MILAN VÀ GTẤĨ PTTẢU BẸNT

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọtTTTRONG CĨTẤN DOÁN BƯỚU TUYÉN NƯỚC BỌTLUẬN VÃN THẠC' sỉ Y HỌCTP. HO CHÍ MINH. NÃM 2021BỌ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ Hỏ CHÍ MIN

HPHẠM TRỌNG NGUYỄNĐÓI CH1ÉƯKÉT ỌUẢ TÉ BÀO nọc THEO ĨIẸ THÕNG MILAN VÀ GĨẤT PIĨẤU BẸNTĨTRONG CHÁN ĐOÁN BƯỚƯ TƯYÉN NƯỚC BỌTNGÀNH: KHOA HỌC Y SINH (GIẢI Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

PHẤƯ BỆNH) MẢ SỎ: 8720101 LUÂN VÀN THẠC sỉ Y HỌCNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: PGS. TS. NGÔ QUỐC BẠTTP. HO CHÍ MINH. NÃM 2021LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan d

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

ây là công (rình nghiên cửu cùa riêng tòi. Các số liệu và kết quả trong luận văn này đều hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất k

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí minhPHẠM TRỌNG NGUYỄNDÓT CTĨĨÉĨĨKÉT QUẢ TẺ BÀO HỌC THEO HE THONG MILAN VÀ GTẤĨ PTTẢU BẸNT

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt....................................................11DANH MỤC CHỪ VIÉT TẢT..........................................ivBANG ĐÓI CHIÉU THUẬT NGỪ VẸT AN

H................................VDANH MỤC BANG.................................................viiDANH MỤC BIÉU DÓ................................... Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

..........viiiDANH MỤC HÌNH ÁNH..............................................ixDẠ I VÂN DÊ.....................................................1Chương

Đối chiếu kết quả tế bào học theo hệ thống milan và giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bướu tuyến nước bọt

1 TÔNG QUAN..............................................31.1.Giãi phản học tuyến nước bọt.............................31.2.Mô học tuyến nước bọt....

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí minhPHẠM TRỌNG NGUYỄNDÓT CTĨĨÉĨĨKÉT QUẢ TẺ BÀO HỌC THEO HE THONG MILAN VÀ GTẤĨ PTTẢU BẸNT

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC thành phó hò chí minhPHẠM TRỌNG NGUYỄNDÓT CTĨĨÉĨĨKÉT QUẢ TẺ BÀO HỌC THEO HE THONG MILAN VÀ GTẤĨ PTTẢU BẸNT