KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         162 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019ỆN TỈNH DÕNG NAI GIAI ĐOẠN 2017-2019LUẬN VĂN CHI YÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH - NĂM 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ

HÒ CHÍ MINHTRÀN VĂN PHÍ’ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUÁT GIẢI PHÁP GÀI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SỎ cơ SỞ KHÁM CHƯA BỆNH TỈNH ĐÒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2019CHUYÊ Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

N NGÀNH: TỎ CHỨC QUÀN LÝ Dược MÀ SỎ: CK 62732001LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA C ẤP IINGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM ĐÌNH LUYẾNTHÀNH PHỐ HÒ CHÍ .MINH -

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

NĂM 2020I.ỜI C AM DOANTỏi xin cam đoan đây lả còng trình nghiên cứu của riêng bân thân tỏi. Các dừ liệu, kèt quả được trinh bây trong nghiên cứu lã tr

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 20190ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÈ XI ÁT GIẢI PHẤP CẢI TIẾN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỌT SÓ BỆNH VIỆN TINH ĐÔNG NAI GIAI ĐOẠN 2017-2019Người hướng tlẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Đ

ình LuyếnMó’ đẩu: Chat lượng bệnh viện là toàn bộ khía cạnh liên quan đèn người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, năng lưc thực hiện chuyên Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

mòn kỳ thuật: các yếu tố đầu vào. yếu tố hoạt đòng và kết qua đầu ra cua hoạt động khám, chừa bệnh Mật khác chàt lượng bệnh viện có thê hièu là khả nă

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

ng tièp cận dịch vụ. 311 toàn, lây người bệnh Là trung tâm. hướng về nhân viên y tế. trình độ chuyên mòn. kịp thời, tiện nghi, công băng, hiệu quá. Đê

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019g việc đánh giá thực trạng chât lương còng tác Dược tại 03 KCB dươc phân hang 1, 2. 3 theo quy định, từ đó đề xuất các giãi pháp cái tiến chất lượng c

ông tác Dược tại các cơ sở KCB trực thuộc SYT Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu dừ liệu từ phiếu đánh giá ch Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

at lượng còng tác Dược lưu tại các cơ sờ KCB trong 03 năm 2017 - 2019 đè đánh giá, so sánh nhùng ưu, nhược diêm vê chât lượng còng tác Dược tại 03 cơ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

sở K.CB trên. Nghiên cứu đê xuât các giãi pháp giãi quyết các tôn tại vê quân lý châĩ lượng còng tác Dược cho từng cơ sờ KCB, ứng dụng còng nghệ thòng

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019ệt Nam. phiên bân 2.0 là cơ sở chù việc đánh giá. nàng cao chất lượng bệnh viện nói chung và công tác Dược nói riêng tại các cơ sơ KCB trực thuộc SYT

Đồng Nai. Khi các tiêu chí đạt được ớ một mức nhất định, các cơ sớ KCB có xu hướng giừ mức này cho các năm tiếp theo: Mức 4 (cơ sỡ KCB hạng 1. 2), mức Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

3 (cơ sớ KCB hạng 3) do các nguyên nhân: Các cơ sớ KCB chưaiihoạch đinh cho Việc nàng mức đạt cùa các tiêu chí: Đánh giá chất lượng theo mức và mức t

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

rung bình chưa tạo được động lực cho các cơ sớ KCB nâng cao chất lượng BV và công tác Dược: Cân đánh giá thêm bâng chi so đánh giá phan trăm (%) tiêu

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019t hồ sơ minh chứng giừa người thực hiên và người đánh giá lại nên việc đánh giá lại cua SYT chưa tạo đông lưc cho các cơ sở KCB nàng cao chất lượng cô

ng tác Dược qua các năm. Kế hoạch được phê duyệt sê là cơ sỡ pháp lý đê thực hiện câi tiên nâng cao chất lượng công tác Dươc tai các cơ sờ KCB trực th Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

uộc SYT Đồng Nai.Kết luận: Nghiên cửu đà phân tích, tòng hợp và đê xuàt giãi pháp giãi quvèt các tiêu mục chưa thực hiện dược; Trièn khai thử nghiệm v

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019

iệc ứng dụng còng nghệ thòng tin vào công tác đánh giá chất lượng công tác Dược; Dvr thào được Ke hoạch nâng cao chất lương công tác Dược tại các cơ s

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ

Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lý chất lượng liên quan đến dược tại một số bệnh viện tỉnh đồng nai giai đoạn 207 2019IN HIES AT HEALTH FACILITIES IN DONG

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHTRÀN VĂN PHÍĐÁNH GIÁ VÀ ĐẺ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TIÉN CÔNG TÁC DƯỢC TẠI MỘT SÓ BỆNH VIỆ