KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHNGUYỀN THỊ THU THỦYĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỜNG TRUYỀN T

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ emTĨNH MẠCH TRUNG TÂM DƯỚI SIÊU ÂM Ớ TRÉ EM('huyên ngành: Gây mẻ hôi sức Mà số: CK 62 72 33 01LUẬN V ÃN c'HUYÊN KHOA C ẤP IINgười hướng dần khoa học: PG

S.TS. NGUYỀN THỊ THANHTHÀNH PHO HO CHÍ MINH-NĂM 2019LÒ1 C AM DOANTôi đãng ký đề lài “Đánh giá hiệu quà và tính an toàn cùa kỳ thuật (lặt (lường truyền Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

tình mạch trung tâm (lưới siêu âm ừ trê em*' làm luận vân tôt nghiệp Chuyên Khoa 2 Cây Mê 1 lỏi Sức.Tói cam đoan đây là công trình nghicn cứu cua ric

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

ng lôi. Các sỏ liệu, kcl quá nêu trong luận vãn là trung thực và chưa từng dược công bo trong bắt kỳ còng trình nghiên cứu khoa học nào.Nghiên cứu \ i

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHNGUYỀN THỊ THU THỦYĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỜNG TRUYỀN T

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em..........iiDANH MỤC CẤC CHỮ VIẺT TẢT......................................VDANH MỤC DÓI CHIỂU THUẬT NGỮ’ANH-VIỆT.........................viDANH MỤC B

ẢNG................................................viiDANH MỤC HỈNH...............................................viiiDẠ I VÁN DÍ:.................... Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

...............................IMỤC TIÊU NGHIÊN CỨU............................................3CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN TÀI LIÊU..........................

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

.........41.1.Tống quan \ C đặl catheter lĩnh mạch Irung lâm..........41.1.1.Khái niệm............................................41.1.2.('hi định....

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHNGUYỀN THỊ THU THỦYĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỜNG TRUYỀN T

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em tâm:.....51.2.Giai phau hục động lĩnh mạch \ ùng cô...................51.3.Kỳ thuật đặt catheter tình mạch canh trong..............81.3.1.Tư thế.....

..........................................81.3.2.Mốc giai phau........................................81.3.3.Kỹ thuật................................. Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của kỹ thuật đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm dưới siêu âm ở trẻ em

............91.3.4.Biên chứng..........................................131.3.5.Các van đề lien quan................................15

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHNGUYỀN THỊ THU THỦYĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỜNG TRUYỀN T

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ C HÍ MINHNGUYỀN THỊ THU THỦYĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẠT ĐƯỜNG TRUYỀN T