KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

ỉlIIBỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYỀN THỊ HOÀNG VIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÓI LOẠN TUYỂN ME1BO.MIL S BẢNG BÃN

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegieneNG CHƯỜM ẤM EYEGĨENELUẬN VĂN CHI YÊN KHOA CẤP liThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 ìlft.................................................BỌ GIẢO DỤC VÀ Đ

ÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIỎ CHÍ .MINHNGl YẺ.N THỊ HOÀNG VIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÓI LOẠN TUYÉN MEIBOMIUS BÀNGBẢNG CHƯỜM ÁM EYEG1ENEC Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

huyên ngành: Nhãn khoa MA số: CK. 62 72 56 01LUẠN VÀN CHUYÊN KHOA C ẤP IINgười hưÓTig dần khoa học:1.PGS.TS.BS. NGUYỀN HƯU CHỨC2.BSCKỈI. NGỎ VÃN HÒNGT

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

hành phố Hổ Chí Minh - Năm 2020LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đề lài Dánh giá kết quà điều trị rối loạn tuyến Meibomius bằng Băng chưòiìì ấm EyeGiene" l

ỉlIIBỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYỀN THỊ HOÀNG VIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÓI LOẠN TUYỂN ME1BO.MIL S BẢNG BÃN

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene bố trong bất kỳ công trinh nghiẻn cứu nào khác.Tác giaNguyên Thị Hoàng ViMỤC LỤCLỜI ('AM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC' CÁC CHỮ VIET TÁTDANH MỤC CẤC BANGDANH M

ỤC CÁC HÌNH VÈ - BIÈU DODẢI VAN DỀ.................................................Ichương 1 TÔNG QUAN TÀI I.IẸU...............................31.1.Gi Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

ải phau học và sinh lý tuyên Meibomius.............31.2.Bệnh học roi loạn chức nàng luyến Mcibơmius..........81.3.Dặc diêm lâm sàng tuyên Meibomius...

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn tuyến meibomius bằng băng chườm ấm eyegiene

................151.4.Các bước chân đoán rôi loạn chức núng tuyên Mcibomius.20

ỉlIIBỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYỀN THỊ HOÀNG VIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÓI LOẠN TUYỂN ME1BO.MIL S BẢNG BÃN

ỉlIIBỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYỀN THỊ HOÀNG VIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÓI LOẠN TUYỂN ME1BO.MIL S BẢNG BÃN