KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

unBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y 1)1 ọc THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGVYÈN VĂN KHOAĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ÈU TRỊBƯỚU MỠ - Cơ - MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọcP NÚT MẠCH CHỌN LỌC • • •LUẠN VÀN THẠC sĩ ¥ HỌCThành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2019lì.....................................................................

....líBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHNGIYẺN VÀN KHOAĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÈU TRỊ Bướu MỜ - Cơ - MẠCH THẬN BANG PHUONG P Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

HÁP NÚT MẠCH CHỌN LỌCChuyên ngành: Ngoại Khoa (Ngoại Niệu) Mà số: 8720104LUẬN VĂN THẠC SÌ Y HỌC • • •Người hướng dần khoa học: PGS.TS. NGÔ XI ÂN THÁIT

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

hành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2019LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cứu của riêng tỏi, các kết qua nghiên cứu được trinh bày trong lu

unBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y 1)1 ọc THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGVYÈN VĂN KHOAĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ÈU TRỊBƯỚU MỠ - Cơ - MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc............................iMục lục...............................................................iiDanh mục các chừ vict tât........................

....................viiDanh mục các bâng...................................................viii1 )anh mục các biêu dồ................................. Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

...............ixDanh mục các hình......................................................XBẠI VẤN BẺ...................................................

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc

..........1MỤC TIÊU NGHIÊN cứư....................................................3Chirong 1 TÔNG QUAN TÀI LIỆU.......................................

unBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y 1)1 ọc THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGVYÈN VĂN KHOAĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ÈU TRỊBƯỚU MỠ - Cơ - MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Đánh giá kết quả điều trị bướu mỡ cơ mạch thận bằng phương pháp nút mạch chọn lọc'hân đoán cận lâm sàng.....................................8

unBộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI HỌC Y 1)1 ọc THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNGVYÈN VĂN KHOAĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ÈU TRỊBƯỚU MỠ - Cơ - MẠCH THẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP