KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranolol

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranolol

Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranolol

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHDIẸP QUÉ TRINHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIẾU TRỊ u MÁU NẶNG Ở TRẺ EM BẰNG PROPRANOLOLCHUYÊN NG

Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranololGÀNH: NGOẠI NHIMÀ SO: CK 62 72 07 35LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA C ẤP IINGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC: TS.TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI LINHTHÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH - NẢM 2020LÒ

I CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết qua trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranolol

trong bất kỳ công trình nào khác.Diệp Quế TrinhMỤC LỤCTRANGLỜI CAM ĐOANMỰC LỤCBẢNG CHỪ VIỂT TÀTTHUẬT NGỪ ANH VIỆTDANH MỤC BẢNGDANH MỰC BIÊU ĐODANH MỤC

Đánh giá kết quả điều trị u máu nặng ở trẻ em bằng propranolol

HĨNHMỠ ĐẤU1CHƯƠNG I: TỎNG QUAN TÀI LIỆU41.1.ĐẠI CƯƠNG41.2.DỊCH TẺ HỌC91 3. NGUYÊN NHÂN101.4.PHÂN LOẠI111.5.DIÊN TIẾN Tự NHIÊN171.6.MÔ HỌC191.7.SINH H

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHDIẸP QUÉ TRINHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIẾU TRỊ u MÁU NẶNG Ở TRẺ EM BẰNG PROPRANOLOLCHUYÊN NG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHDIẸP QUÉ TRINHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIẾU TRỊ u MÁU NẶNG Ở TRẺ EM BẰNG PROPRANOLOLCHUYÊN NG