KHO THƯ VIỆN 🔎

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         47 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

nộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠỈ HỌC KỈNH TÊ QUÔC DÂNBÀI TẬP NHÓMHọc phân: Marketing Quốc têGiàng viên hướng dẫn: Ths. Nguyền Hừu Dăng KhoaĐê bài: Hãy

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt namy tường tượng nhóm cùa bạn là nhóm marketing quôc té của một doanh nghiệp hoạt dộng tại Việt Nam. Nhiệm vụ cùa nhóm là phát triên một kê hoạch marketi

ng cho một sàn phấm/dỊch vụ ra 01 thị trường quôc lê.ĐƯA CỘNG CÁ PHÊ ĐẾN THỊ TRƯỜNG ĐỨCNHÓM 5Nguyên Ngân Hà - 11201185Trân Ánh Tuyẽt - 11208361ỉ.ê Thị Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

Ánh Nguyệt - 11202926Nguyên Phương Tháo - 11203668Ngô Thị Tháo Anh - 11200188Nguyên Trung Kiên - 11205648Hà Nội. 2022Mục lụcI.Phân tích môi trưởng...

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

....................................................................31.Môi trường vì mô...............................................................

nộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠỈ HỌC KỈNH TÊ QUÔC DÂNBÀI TẬP NHÓMHọc phân: Marketing Quốc têGiàng viên hướng dẫn: Ths. Nguyền Hừu Dăng KhoaĐê bài: Hãy

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam............................................31.3.Chính trị.............................................................................41.4.Vân hóa -

Xà hội......................................................................51.5.Tự nhiên............................................................. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

.................71.6.Công nghệ.............................................................................72.Mói trường vi mô.......................

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

....................................................82.1.Khách hàng............................................................................82.2.Đô

nộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠỈ HỌC KỈNH TÊ QUÔC DÂNBÀI TẬP NHÓMHọc phân: Marketing Quốc têGiàng viên hướng dẫn: Ths. Nguyền Hừu Dăng KhoaĐê bài: Hãy

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam...........................11II.KẼ HOẠCH THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG.............................................................131.Phân tích STP...........

..................................................................131.1.Phán khúc thị trường (Segmentation)........................................... Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

.......131.2.Xác định thị trường mục tiêu.........................................................141.3.Định vị thương hiệu...........................

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam

.......................................152.Lựa chọn phương thức thâm nhập............................................................162.1.Phương thức

nộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠỈ HỌC KỈNH TÊ QUÔC DÂNBÀI TẬP NHÓMHọc phân: Marketing Quốc têGiàng viên hướng dẫn: Ths. Nguyền Hừu Dăng KhoaĐê bài: Hãy

Hãy tưởng tượng nhóm của bạn là nhóm marketing quốc tế của một doanh nghiệp hoạt động tại việt nam...............172.3.Các bước đưa Cộng thâm nhập thị trường vẽ mật pháp lý................................17

nộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠỈ HỌC KỈNH TÊ QUÔC DÂNBÀI TẬP NHÓMHọc phân: Marketing Quốc têGiàng viên hướng dẫn: Ths. Nguyền Hừu Dăng KhoaĐê bài: Hãy