KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THÌ YCHÍNH SÁCH THƯ HÚT VÓN ĐẢƯ TU NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (1996 - 2016)LUẬN VÃN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016) LỊCH sửTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THI YCHÍNH SÁCH THU HÚT VÓN ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (199

6 - 2016)Ngành: Lịch sứ Việt Nam Mà ngành: 8.22.90.13LUẬN VĂN THẠC si LỊCH sửNgười hướng dẫn khoa học: TS. Âu Hông ThamTHÁI NGUYÊN - 2018LỜI CAM DOANI (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

ôi xin cam đoan đầy là cồng trình nghicn cứu của tôi. các sô lieu trích dan có nguồn gốc rõ ràng. Kếl qua (rong luận vãn chưa dược công bố (rong bắl

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

cứ công (linh nghiên cứu nào khác.Thái Nguyên, tháng năm 20Ị 8Tác già luận vànTrần Thị Hồng ThủyILỜI CẤM ƠNTrong quá trình thực hiện để tài. tôi đà nh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THÌ YCHÍNH SÁCH THƯ HÚT VÓN ĐẢƯ TU NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (1996 - 2016)LUẬN VÃN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)rọng gửi lời câm ơn tới TS. Âu Hồng Thắm đà trực tiếp hướng dần. nhiệt tình giúp đờ trong toàn bộ quá trình thực hiên đề tài.Tòi .xin chân thành cám ơ

n các thầy cô giáo trong Khoa Lịch sử. Phòng Sau đại hoc cua Trường Đại hoc Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đà đông viên, chì dần, đóng góp ý kiến và tạ (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

o điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn.Nhân dip này. tác già xin chân thành câm ơn các cơ quan ban ngành và nhân dân tinh Hà Giang đã nhiệt

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

tình giúp đò trong việc nghiên cứu thực tế. cung cấp số liệu, lài liệu và nhiều thông tin hừu ích liên quan đến luận vãnCuối cùng, tác giã xin bày tỏ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THÌ YCHÍNH SÁCH THƯ HÚT VÓN ĐẢƯ TU NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (1996 - 2016)LUẬN VÃN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)quá trình học tập và nghiên cửu. mặc dù bân thân đà rất cổ gắng, song luận văn không tránh khỏi nhừng thiếu sót và hạn chế. kính mong các thầy giáo, c

ó giáo và các bạn quan tàm góp ý đế luận văn hoàn thiện hơn.Thái Nguyên, tháng nám 2018Tác già luận vănTrần Thị Hồng Thủy11MỤC LỤCTrang Lời cam đoan.. (Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

...........................................................iLời cam ơn..............................................................iiMục lục.........

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chính Sách Thu Hút Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Tỉnh Hà Giang (1996-2016)

.......................................................iiiDanh mục các từ viết tắt.................................................VDanh mục các bàng.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THÌ YCHÍNH SÁCH THƯ HÚT VÓN ĐẢƯ TU NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (1996 - 2016)LUẬN VÃN THẠC sĩ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRÀN THỊ HỎNG THÌ YCHÍNH SÁCH THƯ HÚT VÓN ĐẢƯ TU NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HÀ GIANG (1996 - 2016)LUẬN VÃN THẠC sĩ