KHO THƯ VIỆN 🔎

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

XIVPHỤ LỤCPhụ lục 1: Tông hợp kết quả chọn mâu diêu traLoại đơn vịCảng cá ở Khánh HoàTõngHòn RớVĩnh LươngĐá BạcĐại LãnhNgu’ dân1522191874Chủ nậu vựa12

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản289635Doanh nghiệpDoanh nghiệp chê biên sàn phẩm cá ngừ đại dương40Tông149Nguồn: Kết quả khảo sát thực địaPhụ lục 2: Mô tả thang đo các biến phụ thuộc

và độc lập- Biên dộc trong ký kết hợp dông,được do bàng thang dôi vơi 5 mức diêmThang đoCác mức dộ mõi quan hệNội dung1Rất không chặt chèKhông ký hợp Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

đông2Không chặt chẽThỏa thuận miệng, ít trao đối thông tin3Bình thườngCó trao đổi thông tin, ký hợp đông thời vụ4Chặt chẽThường xuyên trao đối thông

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

tin và ký kết hợp đông ngắn hạn5Rãt chặt chèThường xuyên trao đối thông tin và ký hợp đồng dài hạnNguồn: Mô tả cùa Tác giả- Biên dộc lập chia sè thông

XIVPHỤ LỤCPhụ lục 1: Tông hợp kết quả chọn mâu diêu traLoại đơn vịCảng cá ở Khánh HoàTõngHòn RớVĩnh LươngĐá BạcĐại LãnhNgu’ dân1522191874Chủ nậu vựa12

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảnhia sẻ thông tin rất thấp3Thỉnh thoảng chia sẻ thông tinTân xuất chia sẻ thông tin giừa các bên thấp4Thường xuyên chia sẻ thông tinMức độ chia sẻ thôn

g tin cơ bản, mang tính thường xuyên5Rât thường xuyên chia sẻ thông tinChia sẻ thông tin cho nhiều thành viên trong chuồi với tần xuãt caoNguôn: Tác g Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

iảBiên độc lập số yêìi tố ra quyết định chung được đo bằng thang đo tỷ lệ số lượng quyết định của hai bên.XVSử dụng hệ số tin cậy Cronbach Alpha. Nhằm

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

mục đích đo lường độ tin cậy cùa các thang đo.Dừ liệu được xử lý bâng phân mẻm xử lý dừ liệu thống kê SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sci

XIVPHỤ LỤCPhụ lục 1: Tông hợp kết quả chọn mâu diêu traLoại đơn vịCảng cá ở Khánh HoàTõngHòn RớVĩnh LươngĐá BạcĐại LãnhNgu’ dân1522191874Chủ nậu vựa12

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bảnrở lên: Thang đo lường đủ điêu kiệnCác thông sõ trong mô hình hòi quy:Phân tích tương quan giừa các biên ảnh hưởng như’: công nghệ khai thác, công ngh

ệ bào quản, công nghệ chẽ biến có liên quan đến biến chất lượng (biến phụ thuộc) bằng việc sử dựng hệ số tương quan Pearson (r). Hệ số tương quan Pear Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

son (r) sè nhận giá trị từ-1 đến +1.Khi r>0 cho biẽt một sự tương quan dương giữa các biến, nếu giá trị biến này tăng thì sẽ làm tăng giá trị của biến

Giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm cá ngừ đại dương cho thị trường Nhật Bản

liên quan và ngược lại.

XIVPHỤ LỤCPhụ lục 1: Tông hợp kết quả chọn mâu diêu traLoại đơn vịCảng cá ở Khánh HoàTõngHòn RớVĩnh LươngĐá BạcĐại LãnhNgu’ dân1522191874Chủ nậu vựa12

XIVPHỤ LỤCPhụ lục 1: Tông hợp kết quả chọn mâu diêu traLoại đơn vịCảng cá ở Khánh HoàTõngHòn RớVĩnh LươngĐá BạcĐại LãnhNgu’ dân1522191874Chủ nậu vựa12