KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ THANHNGHIÊN CỨU ĐÁC ĐIẼM SINH HỌC VÀ TRÌNH Tự ĐOẠN GEN matKỈITS CÙA MỌ I SỎ MẰU CÂY ĐẶl NHO NHE (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)(ỉ 'ÌỊỊ/ưi umbeỉlata)LI ẶN VĂN THẠC sĩ SINH HỌCThái Nguyên, năm 2019Số hóa bời Trung tàm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnht

tps://khothu vien .comĐẠI HỢC THÁ1 NGUYÊNTRI ONG DẠI HỌC Sư PHAM• ♦ •NGUYỀN THỊ THANH ♦NGHIÊN CỬU DẶC DIEM SINH HỌC VÀ TRÌNH Tự ĐOẠN GEN matKHTSCỬA MỌ (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

T SÓ MẲƯ CÂY ĐẬU NHO NHE (VÌỊỊÌUÍ nmbeUata)Ngành: Sinh học thực nghiệm Mả số: 8 42 01 14LVẠN VĂN THẠC sỉ SINH HỌCNgười hưóng dần khoa học: TS. Nguyền

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

Hữu QuânThái Nguyên, nấm 2019Số hóa bới Trung tàm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là còng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ THANHNGHIÊN CỨU ĐÁC ĐIẼM SINH HỌC VÀ TRÌNH Tự ĐOẠN GEN matKỈITS CÙA MỌ I SỎ MẰU CÂY ĐẶl NHO NHE (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)c ai còng bo.Thủi Nguyên. thảng 6 nam 2019I ác giá luận vãnNguyền Thị ThanhXÁC NHẶNC ỦA KHOA CHUYÊN MÔNXÁC NHẢNC ỦA GLÍO MÊN HƯỞNG dầnTS. Nguyền Hữu Q

uânSố hóa bời Trung tàm Học liệu và Còng nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNLời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

sac tới TS. Nguyen Hừu Quàn, giáng viên Khoa Sinh học. Trường Đại học Sư phạm -Dại học Thái Nguyên đà tận tình hướng dần. chi bao và tạo mọi điều kiệ

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

n giúp dờ cm trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.Em xin chân thành câm ơn sự giúp đờ cua cò Tran Thị Hòng, cò Cao Thị Phương Tháo vả các

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ THANHNGHIÊN CỨU ĐÁC ĐIẼM SINH HỌC VÀ TRÌNH Tự ĐOẠN GEN matKỈITS CÙA MỌ I SỎ MẰU CÂY ĐẶl NHO NHE (

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)nh cam ơn các thày cò trong Bộ môn Sinh học hiện đại và Giáo dục sinh học. Bộ phận Sau dại học thuộc Phông Dào tạo. Trường Dại học Sư phạm - Dại học T

hái Nguyên đà tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và hoàn thành luận vãn. (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu đặc điểm sinh học và trinh tự đoạn gen matK ITS của một số mẫu cây đậu nho nhe (Vigna umbellata)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ THANHNGHIÊN CỨU ĐÁC ĐIẼM SINH HỌC VÀ TRÌNH Tự ĐOẠN GEN matKỈITS CÙA MỌ I SỎ MẰU CÂY ĐẶl NHO NHE (