KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         208 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

https://khothu vien .comBộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHÊ THUẬT TRUNG ƯƠNGvở HỒNG NHUNGQUẢN LÝ HOẠI ĐỘNG VÀN HÓATẠT TƯYẺN PĨTÓ DT BỌ Ĩ

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà NộiĨĨÒ GƯƠM GÁN VỚI PHÁT TR1ẼN DU LỊCH CỦA THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẠN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ VĂN TĨÓAKhóa 6 (2016-2018)Hà Nội, 2019Bộ GIÁO ĐỤC’ VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG

DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGvò HỒNG NHUNGQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG VÃN HÓATẠT TUYÉN PHÓ Đĩ Bộ HÓ GƯƠM GẲN VỚT PHÁT TRIỀN DU LỊCH CỦA THÀNH PHÓ HÀ NỘI (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

LUẶN VĂN TTTẠC sĩ CiniYẾN NGÀNĨĨ QUẤN TÁ VĂN TTÓA Mà số: 8319042Người hướng dần khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu ThứcHà Nội, 2019LỜI C AM ĐOANTôi xin cam

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

đoan đây là công trinh nghiên cửu khoa học cúa riêng tôi; các số liệu trong luận văn là tiling thực và chưa dược công bo trong còng trinh nghiên cứu k

https://khothu vien .comBộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHÊ THUẬT TRUNG ƯƠNGvở HỒNG NHUNGQUẢN LÝ HOẠI ĐỘNG VÀN HÓATẠT TƯYẺN PĨTÓ DT BỌ Ĩ

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà NộiVIÉT TẤTCHXHCN('ông hòa Xà hội ('hủ nghĩaNxbNhà xuất bàntpThành phốtr.TrangƯBNDUy ban nhân dânVIIVãn hóaVHTTVãn hóa thê thaoVII-TTVãn hóa thông tinVHT

T&DLVãn hóa, Thê thao V à Du lịchMỤC LỤCMỜ DÂU..................................................................1Chương 1. TỎNG QUAN VÈ QUÀN LÝ HOẠ I (Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch của thành phố Hà Nội

ĐỘNG VĂN HÓA GẤNVỚI DU LỊCH VÀ TUYÊN PHÔ DI Bộ Hô GƯƠM..................................8

https://khothu vien .comBộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHÊ THUẬT TRUNG ƯƠNGvở HỒNG NHUNGQUẢN LÝ HOẠI ĐỘNG VÀN HÓATẠT TƯYẺN PĨTÓ DT BỌ Ĩ

https://khothu vien .comBộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHÊ THUẬT TRUNG ƯƠNGvở HỒNG NHUNGQUẢN LÝ HOẠI ĐỘNG VÀN HÓATẠT TƯYẺN PĨTÓ DT BỌ Ĩ