KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯƠNG DẠI HỌC KHOA HỌC * _________♦ •-----------NGUYÊN THỊ HUONG GIANGNGHIÊN cửu NHÂN NHANH IN VITRO C ÂY DU DỬ Dực (CARỈCA PAPAYA

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)A L.)LUẬN VĂN THẠC sỉ SINH HỌC ỨNG DỤNGTHÁI NGUYÊN-2019số hóa bởi Trung tâm Học liêu vả Còng nghé thông tin - Đại hoc Thái Nguyênhttp://lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC------------NGUYỀN Till IIƯƠNG GIANGNGHIÊN CỨU NHÂN NHANH ỈA' ĩ 'ITRO C ÂY DU DỬ Dực (CAR/CA PAPAYA ỉ..)Chu (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

yên ngành: Cung nghẹ Sinh họcMã số: «42 02 01LĨĨẶN VÃN THẠC sĩ STNTT HỌC ƯNG DỤNGNgười hưóng dẫn khoa học: TS. Vũ TT1Ị LanCơ quan: Trường Dại học Khoa

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

học - Dại học Thái NguyênTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bởi Tiling tâm Hoc liệu và Công nghệ thông tin - Đai hoc Thái Nguyênhttp://lrc.tnu.edu.vniLỜI CAM Đ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯƠNG DẠI HỌC KHOA HỌC * _________♦ •-----------NGUYÊN THỊ HUONG GIANGNGHIÊN cửu NHÂN NHANH IN VITRO C ÂY DU DỬ Dực (CARỈCA PAPAYA

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)rò nguồn gốc. Các so liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là tiling thực và chưa từng ai còng bố trong một công trình nào khác.Tôi xin chịu hoàn to

àn trách nhiệm ve nhừng gì dă cam đoan ỡ trên.Thái Nguyên, ngày 21 thủng 5 năm 2019Tác giàNguyễn Thị Huvng GiangSổ hóa bới Trung tàm Học liệu và còng (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

nghệ thông rin - Đại hộc Thái Nguyênhttp: lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ƠNĐe hoàn thảnh Luận vãn tốt nghiệp, em xin bày tó lòng biết ơn chân thành và sâu sa

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

c (ới TS. Vũ Thị Lan - Giàng viên Khoa Công nghệ sinh học -Trường Đại học Khoa học. cô dà định hướng nghiên cứu, tận tinh giúp đờ. chi dẫn và lạo mọi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯƠNG DẠI HỌC KHOA HỌC * _________♦ •-----------NGUYÊN THỊ HUONG GIANGNGHIÊN cửu NHÂN NHANH IN VITRO C ÂY DU DỬ Dực (CARỈCA PAPAYA

(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)Nguyên. Ban chu nhiệm khoa Công nghệ sinh học và các thay cô giáo, cán bộ trong Khoa, dặc biệt là sự quan tâm, giúp đờ cùa các anh chị kỳ thuật viên p

hòng thí nghiệm Khoa Cồng nghệ sinh học trong quá trinh học tập và nghiên cửu.Tồi xin cam on gia đinh và bạn bê. đong nghiệp đà luôn bên cạnh ung hộ. (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đu đủ đực (Carica Papaya L.)

khuyển khích. động viên tạo động lực đê lôi hoàn thành luận vãn này.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯƠNG DẠI HỌC KHOA HỌC * _________♦ •-----------NGUYÊN THỊ HUONG GIANGNGHIÊN cửu NHÂN NHANH IN VITRO C ÂY DU DỬ Dực (CARỈCA PAPAYA

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯƠNG DẠI HỌC KHOA HỌC * _________♦ •-----------NGUYÊN THỊ HUONG GIANGNGHIÊN cửu NHÂN NHANH IN VITRO C ÂY DU DỬ Dực (CARỈCA PAPAYA