KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         131 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ HUYỀNTỏ CHỨC BÓI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN LÀ ĐÓI TƯỢNG KÉT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHÓ BẤC NINH, TỈNH BẤC NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN-2019Số hóa bời Trung tàm Học liệu và Còng nghê thòng t

in - Đại hoc Thái Nguyênhttp:71rc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN Till HUYỀNTÔ CHỨC BÒT DƯỠNG LÝ LUẬN CHỈNH TRỊ CHO HỌC VIÊ (Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

N LÀ ĐÓI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỞ BẤC NINH, TỈNH BẤC NINHNgành: Quàn lý giáo dục Mà số: 81.14.01.14LUẬN VĂN THẠC

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgirừi hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHƯNG THỊ HẢNGTHÁI NGUYÊN - 2019Số hỏa bời Trung lãm Hoc liêu và Cõng nghé thõng tin - Đai học

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ HUYỀNTỏ CHỨC BÓI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN LÀ ĐÓI TƯỢNG KÉT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninhược trong quá trinh nghiên cứu là tiling thực và không trùng lặp với các đề tài khác. Tòi cùng xin cam đoan răng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luậ

n văn này đã được cám ơn và các thòng tin trích dần trong luận vãn đà được ghi rô nguồn gốc.Thái Nguyên, thảng 6 năm 20Ị 9Tác giâ luận vãnNguyễn Thị H (Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

uyềnSố hóa bới Trung tâm Hợc liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyênhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNXin trân trọng cám ơn Khoa Tàm lý giáo dụ

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

c. Trường Dại học sư phạm -Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học. các thay cô giáo dà tận tình giảng dạy và giúp đờ trong quá trinh học tập và nghiên

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ HUYỀNTỏ CHỨC BÓI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN LÀ ĐÓI TƯỢNG KÉT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc NinhThành ũy Băc Ninh, Trung làm Bôi dường chính trị Thành phố Bắc Ninh cùng anh chị cm trong cơ quan vả học viên lớp bồi dường kết nạp Đảng khỏa I. II. I

II năm 2019 dà tạo mọi diều kiện thuận lợi cho việc thu thập so liệu, to chức kháo sát trong quá trình nghiên cứu đè tài luận văn.Đặc biệt, tôi xin ch (Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

ân thành câm ơn PGS.TS. Phùng Thị Hằng dà tận tinh hướng dần khoa học đê tôi hoàn thành được luận vãn này.Do hạn chê về thời gian, năng lực và kinh ng

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

hiệm nghiên cứu, cho nên luận văn này không tránh khói các thiếu sót. Xin trân trọng tiếp thu nhùng gỏp ỷ quý báu của các nhà khoa học và bạn đọc đoi

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ HUYỀNTỏ CHỨC BÓI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN LÀ ĐÓI TƯỢNG KÉT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI

(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên là đối tượng kết nạp đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninhyễn Thị ỉ ỉ uyênSố hóa bới Trung tâm Học liệu vả công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyênhttp://lrc.tnu.edu.vnhttps: //k hot h u vien .com

ĐẠI HỌC THẢI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGƯYẺN THỊ HUYỀNTỏ CHỨC BÓI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN LÀ ĐÓI TƯỢNG KÉT NẠP ĐẢNG TẠI TRƯNG TÂM BÒI