KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         130 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGÔ TIIU HƯƠNGTHỀ LOẠI TRUYỆN NÔM TRONG CHUÔNG TRÌNH NGỮ VÃN PHO THÔNGLUẬN VĂN THẠC st NGÔN NGỮ, VĂN HỎA VẢ

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thôngẢ VĂN HỌC MẸT NAMTHÁI NGUYÊN - 2019https: //k hot h u vien .comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC♦ • •NGÔ THU HƯƠNGTHÊ LOẠT TRUYỆN NÔM TRONG C

HƯƠNG TRÌNH NGŨ VÀN PHÓ THÔNG(’huyên ngành: V ăn học Việt Nam Mã số: 8220121LUẬN VĂN THẠC ST NGÔN NGŨ, VÃN HÓA VÀ VÀN HỌC VIỆT NAMNgười hướng dần khoa (Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

học: PGS.TS Dưong Thu HằngTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đề tài luận văn: “Thê loại truyện Nôm trong chưomg trình Ngừ vàn phô thông”

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

là công trinh nghiên cứu cua riêng (ôi. Các sò liệu, kết quả nêu trong luận văn là tiling thực và chưa từng được công bo trong bat cứ công trinh não k

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGÔ TIIU HƯƠNGTHỀ LOẠI TRUYỆN NÔM TRONG CHUÔNG TRÌNH NGỮ VÃN PHO THÔNGLUẬN VĂN THẠC st NGÔN NGỮ, VĂN HỎA VẢ

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông biết ơn sâu sấc tới PGS.TS. Dương Thu Hẩng, người dà tận tình hướng dẫn. giúp đờ và lạo điêu kiện cho em trong suốt quá trình thực hiện luận văn.Em x

in trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, khoa Báo chi - Truyền thông và vãn học. trường Dại học Khoa học - Dại học Thái Nguyên đà lạ (Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

o điều kiện thuận lợi và giúp đừ em trong quá trình học tập và nglữền cứu luận vãn.Xin gừi lời cam ưn đến Ban giám hiệu trường THPT Dại Tìr và các don

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

g nghiệp dã tạo diều kiện giúp dờ tòi trong quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.Xin chân thành cảm ơn bạn bỏ và nhưng người thân dà d

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGÔ TIIU HƯƠNGTHỀ LOẠI TRUYỆN NÔM TRONG CHUÔNG TRÌNH NGỮ VÃN PHO THÔNGLUẬN VĂN THẠC st NGÔN NGỮ, VĂN HỎA VẢ

(Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thôngOAN.......................................................iLÔI CẤM ƠN........................................................iiMỤC LỤC................

..........................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẺT TẤT...........................................V (Luận văn thạc sĩ) Thể loại truyện Nôm trong chương trình ngữ văn phổ thông

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGÔ TIIU HƯƠNGTHỀ LOẠI TRUYỆN NÔM TRONG CHUÔNG TRÌNH NGỮ VÃN PHO THÔNGLUẬN VĂN THẠC st NGÔN NGỮ, VĂN HỎA VẢ