KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

BỌ GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA DIỆN - ĐIỆN TƯBỌ .MÔN DIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH KỸ

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNGĐÈ TÁI:THIẾT KÉ VÀ THI CÔNG VÒNG TAYĐO NHỊP TIM SỬ DỤNGCÔNG NGHỆ loTsGVHD: ThS. Vô Đức DũngSVTH: Nguyễn Thanh Hoàng MSSV: 1

2141090Nguyễn Khoa Nam MSSV: 14141204Tp. Hồ ( hí Minh-07/2019TRƯỜNG ĐH SPKT TP HÕ CHÍ MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỪCỌNG HÒA XẢ HỌI CHÌ NGHĨA VIỆT NAMBỌ MÔN ĐI Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

ỆN TÙ CÔNG NGHIỆP -ĐỘC LẠP - Tự DO - HẠNH PHÍ cY SINH—-0O0-—Tp. HCM. ngày 3 tháng 7 nãm 2019NHIỆM VỤ ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPHọ tên sinh viên:Nguyền Thanh Hoà

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

ngMSSV: 12141090Khỏa:2012Lớp: 12141DT2AHọ tên sinh viên:Nguyền Khoa NamMSSV: 14141204Khỏa:2014Lớp: 14141DT3AChuyên ngành:Kỳ thuật Điện từ - Truyền thô

BỌ GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA DIỆN - ĐIỆN TƯBỌ .MÔN DIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH KỸ

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTsệu ban đầu:-Nguyền Đình Phú. “Giáo trình VI xử lý”. Trường ĐHSPKT. Tp.HCM, 2013.-Cuno Pfister, “Getting Started with the Internet of Things”, Publishe

d by O'Reilly Media. Inc.-Lê Phan Minh Đức, “Xây dựng hệ thống theo dôi. giám sát nhịp tim cho người lớn môi qua mạng internet". Đồ án tốt nghiệp. Trư Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

ờng ĐHSPKT, Tp.HCM. 2017.-Nguyền Thanh Phong. Hồ Văn Hậu. “Phát triển hê thống đo huyết áp. nhịp tim đo cồ tay”. Đồ án tốt nghiệp. Trường ĐHSPKT. Tp.H

Luận Văn Thiết kế và thi công vòng tay đo nhịp tim sử dụng công nghệ IoTs

CM. 2016.2Nội dung thực hiện:-Tim hiểu về nguyên lý hoạt dộng của trái tim.-Tim liiêu nhùng phương pháp xác định nhịp tim. huyết áp được áp dung trong

BỌ GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA DIỆN - ĐIỆN TƯBỌ .MÔN DIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH KỸ

BỌ GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA DIỆN - ĐIỆN TƯBỌ .MÔN DIỆN TƯ CÒNG NGHIỆP - Y SINHĐÒ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH KỸ