KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minh

Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minh

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỌ .MÒN ĐIỆN Tử CÔNG NGHIỆP - Y SINH\> ar /\ v I í /ĐÒ ÁN T

Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minhTỐT NGHIỆPNGÀNH CÔNG NGHỆ KỲ THUẬT ĐIỆN TỦ’TRUYỀN THÒNGĐỀ TÀĨ:ỨNG DỤNG CHATBOT VÀOĐIÈƯ KHIỂN NHÀ THÔNG MINHGVHD: TS. Nguyễn Mạnh HùngSVTH: Nguyền Minh

Hùng MSSV: 14141139Tp. Hồ Chí Minh - 06/2018Bộ GIẢO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - DIỆN TỬBỌ MÔN DIỆN TƯ Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minh

(’ÔNG nghiệp - Y SINHĐồ ÁN TÓT NGHIỆPNGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNGDÊ TÀI:ỚNG vụng chatbot vào điêuKHIỂN NHÀ THÔNG MINHGVHD: TS. Nguyễn Manh Hùng

Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minh

SVTH: Nguyễn Minh Hùng MSSV: 14141139Tp. Hồ Chí Minh - 06/2018iTRƯỚNG ĐH SPKT TP HO CHI MINHKHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỨ Bộ .MÔN ĐIỆN TỬ CÒNG NGHIỆP - Y SINHCỌNG

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỌ .MÒN ĐIỆN Tử CÔNG NGHIỆP - Y SINH\> ar /\ v I í /ĐÒ ÁN T

Luận Văn Ứng dụng Chatbot vào điều khiển nhà thông minhngành:Hệ dào tạo:Khóa:Nguyen Minh HùngKỹ thuật Điện Tư Truyền ThôngĐại học chinh quỵ 2014MSSV: 14141139

BỌ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THI ẠT TP. HÕ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỌ .MÒN ĐIỆN Tử CÔNG NGHIỆP - Y SINH\> ar /\ v I í /ĐÒ ÁN T