KHO THƯ VIỆN 🔎

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIẾNW5SSSF** nine GECA-Í*3BÁO CÁO KHOA HỌCNỘI DUNG: NGHIÊN cứu, PHÂN TÍCH ĐÁNH

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUANH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC BÀI BÁO, CÁC ĐỀ TÀI, Dự ÁN NGHIÊN cứu (Được CÒNG BỐ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC), CĂC NGUỒN Tư LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT-ĐỊA VẬT LÝ, C

ÁC NGUỒN Tư LIỆU, TÀI LIỆU ĐƯỢC KHÁO SĂT ĐO ĐẠC CHỦ ĐỘNG TỪ VỆ TINH, MÁY BAY...TÕNG HỢP CÁC NGUỒN TÀI LIỆU MỚI NHẤT VÈ ĐỊA CHAT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

ĐỊA CHÃN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU vực NGHIÊN CỨU TỪ CÁC CHUYẾN KHÁO SÁT CỦA CÁC TÕ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚCThuộc đê tài: Đặc điếm câu trúc-địa

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

động lực hệ đứt gàỵ khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và môi liên quan với quá trình hình thành khoáng sản dâu khí, gas-hydrate. ”Mà sô: VAST06.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIẾNW5SSSF** nine GECA-Í*3BÁO CÁO KHOA HỌCNỘI DUNG: NGHIÊN cứu, PHÂN TÍCH ĐÁNH

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUANườngCtf quan: Viện Địa chãt và Địa vật lý biếnHà Nội-2018MỤC LỤCMỤC LỤC...............................................1DANH MỤC HÌNH VÈ...............

.......................2DANH MỤC BÁNG BIẾU....................................3MỞ ĐÂU................................................4I.TÌNH HÌNH NGHI NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

ÊN cứu ĐỊA CHAT VÀ ĐỊA VẬT LÝ.........51Tình hình nghiên cứu ngoài nước..............52Tình hình nghiên cứu trong nước..............9II.CÁC CHUYẾN KHẢ

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

O SÁT ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ KHU vựcNGHIÊN CỨU VÀ LÂN CẬN................................161Các chuyên khảo sát của nước ngoài..........162Các chuyến

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIẾNW5SSSF** nine GECA-Í*3BÁO CÁO KHOA HỌCNỘI DUNG: NGHIÊN cứu, PHÂN TÍCH ĐÁNH

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUANng nước........................20IV.NGUỒN TÀI LIỆU..................................361Nguồn số liệu vệ tinh.......................362Nguồn tài liệu đ

ịa chân nông phân giải cao..37KẼTLUẬN..............................................39TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................411DANH MỤC NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU ĐỊA CHẤTĐỊA VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TƯ LIỆU, TÀI LIỆU MỚI NHẤT VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA VẬT LÝ; TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN THĂM DÒ 2D, 3D HIỆN CÓ TRONG KHU THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN QUAN

HÌNH VẼHình 1. Khu vực nghiên cứu (khung màu đỏ) (109.50-1110, 10.50-130).......5

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIẾNW5SSSF** nine GECA-Í*3BÁO CÁO KHOA HỌCNỘI DUNG: NGHIÊN cứu, PHÂN TÍCH ĐÁNH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN ĐỊA CHÃT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIẾNW5SSSF** nine GECA-Í*3BÁO CÁO KHOA HỌCNỘI DUNG: NGHIÊN cứu, PHÂN TÍCH ĐÁNH