KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN H1ÉIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CỦA PHẢU THUẬT MỘNG THỊT ĐÍNH OLOGENChuyên ngành: NĨĨĂN KĨĨ

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologenĨOA Mà số: CK 62 72 56 01LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP 11Hướng dần khoa học: 1. PGS.TS.BS. võ TĨĨỊ HOÀNG LAN2. BS.CKII. DIẸP HỮU THÁNGTHÀNH PIIO HO CHÍ MIN

H. NÃM 2020Ĩ1.................................................. líLÒI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan đề tài “Đánh giá kết qua của phầu thuật mộng thịt dính Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

Ologen" là cóng trinh nghiên cứu cua riêng lôi. Các sò lieu và ket qua nêu trong dê tài là trung thực, có nguồn gôc trích dẫn rô ràng và chưa từng đư

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

ợc ai công bô trong bât kỳ công trình nghicn cứu nào khác.Tác gia luận vănTràn HicuMỤC LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN...........................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN H1ÉIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CỦA PHẢU THUẬT MỘNG THỊT ĐÍNH OLOGENChuyên ngành: NĨĨĂN KĨĨ

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen..........7DANH .MỤC CẤC BẢNG.....................................................8DANH MỤC CÁC BIEV ĐÒ...............................................

...10DANH MỤC HĨNH.........................................................11ĐẠT VÃN ĐẺ.............................................................1M Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

ỤC TIED NGHIÊN CỦÌJ...................................................3CHƯƠNG 1. TONG QUAN TÀI LIỆU...........................................41.1Đặc

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

điếm chung của mộng thịt....................................41.1.1.Dịnh nghía.................................................41.1.2.Dịch tề..........

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN H1ÉIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CỦA PHẢU THUẬT MỘNG THỊT ĐÍNH OLOGENChuyên ngành: NĨĨĂN KĨĨ

Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen........................71.1.5.Mô bệnh học................................................91.1.6.Phân loại mộng.......................................

.....111.2.Đặc điểm lâm sàng.............................................121.2.1.Chân đoán và chân doán phân biệt..........................131.2.2.(’á Đánh giá kết quả của phẫu thuật mộng thịt đính ologen

c yểu lố nguy cơ lái phái...............................161.3.Điều trị.......................................................17

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN H1ÉIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CỦA PHẢU THUẬT MỘNG THỊT ĐÍNH OLOGENChuyên ngành: NĨĨĂN KĨĨ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRẤN H1ÉIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ CỦA PHẢU THUẬT MỘNG THỊT ĐÍNH OLOGENChuyên ngành: NĨĨĂN KĨĨ