KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         145 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •..esQĩo..ĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đ1ÈU TR1 PHẦU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít TỔN THƯƠNG CỘT SAU BẰNG NẸP VÍTLUẬN VÁN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CAP IIThành phố Hồ Chí Minh - 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ¥ TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ

CHÍ .MINHĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GTÁ KÉT QUẢ ĐIÊU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ TỐN THƯONG CỌT SAU BANGNẸP VTTChuyên ngành: ('hấn thương chinh hình MA Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

số: CK 62720725LUẬN VÁN BÁC Sĩ CHUYÊN KHOA CÁP IINgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS CAO THỈThành phố Hồ Chi Minh - 202»LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan đây

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

là công trình nghiên cứu cua riêng tói. các số liệu và kết quá trong luận vãn là trung thực và chưa từng công bỏ trong bât kỳ công trinh nào khác.Tác

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •..esQĩo..ĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đ1ÈU TR1 PHẦU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vítc bệnh viện cm den thực tập, dà tận tình chi dạy và trang bị cho em nhùng kiên thức cân thiết trong suốt quá trình học tập, làm nên tang cho cm có thê

hoàn thành bài luận vãn này.Đặc biệt, em xin tràn trọng cám ơn thầy P(ÌS,TS Cao Thi dà tận tình giúp dờ. định hướng cách tư duy và cách làm việc khoa Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

học. Những góp ý het sức quý báu không chì trong quá trinh thực hiện luận vân mà còn trong quá trình học lập cũng như còng việc hàng ngày.Và cuối cùn

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

g, xin gưi lời cam on đèn gia đinh, bạn bè. lập thê lớp CKII (TCI I khoá 2018-2020. nhừng người luôn san sàng SC chia và giúp dờ em trong học tập và c

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •..esQĩo..ĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đ1ÈU TR1 PHẦU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít.....................31.2.CHẤN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI GÃY MÂM CHÀY....................61.2.1.('hân đoán.................................................61.

2.2.Phân loại gày mâm chày.....................................81.3.TÒN THƯƠNG PHÓI HỢP...................................131.4.CẤC PHƯƠNG PHẤP DIẺV T Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít

RỊ GĂY MÂM C HÀY.........................141.4.1.Mục tiêu diều trị gãy mâm chày....................14

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •..esQĩo..ĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đ1ÈU TR1 PHẦU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH • • •..esQĩo..ĐẶNG VÀN ĐẠIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đ1ÈU TR1 PHẦU THUẬT GÃY KÍN MÂM CHÀY CÓ