KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         134 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHDƯƠNG THANH BÌNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÉU TRỊGÃY LIÊN MÁU CHUYỀN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa PHÂN LOẠI AO BÀNG NẸP VÍT KHÓAChuyên ngành: Chân (hương chinh hình Mã số: CK.62.72.07.25LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA C ÁP IINgười hưứng dẫn khoa học: PGS.TS.

DÔ PHƯỚC HÙNGThành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đề lài “Dánh giá kết quà điều trị gày liên mấu chuyên xương dùi loại A2 th Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

eo phân loại AO bang nẹp vít khóa là công trình nghiên cứu của riêng lôi. (’ác sò lieu và kcl quà nêu trong đê lài là trung thực, có nguồn gôc trích d

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

ần rõ ràng và chưa từng dược ai công bồ trong bất kỳ công trình nghiên cini nào khác, cóng trình nghiên cứu phục vụ cho quá trinh học lập không liên q

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHDƯƠNG THANH BÌNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÉU TRỊGÃY LIÊN MÁU CHUYỀN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa VIẾT TÁTDANH MỤC CẢC BÁNGDANH MỤC CÁC BIÊU ĐODANH MỰC CÁC HÌNHĐẶT VẤN ĐẺ..........................................................1MỤC TIÊU NGHIÊN cư

u.................................................3('hương 1 TỎNG QUAN TÀI LIỆU........................................41.1.Giái phầu học vùng mấu chu Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

yển xương dũi........................41.2. Dặc điếm bệnh lý và ânh hưởng của gày hen màu chuyên xưcmg đùi.61.3.Phần loại gày lien mâu chuyên xưomg đùi

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

........................71.4. Điêu trị gãy liên mâu chuyên xương dũi.........................121.5. Tình hình nghiên cứu về điều trị gày mấu chuyền xư

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHDƯƠNG THANH BÌNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÉU TRỊGÃY LIÊN MÁU CHUYỀN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa.232.2.Phương pháp nghiên cứu........................................232.3.Các bước thực hiện............................................232.4.Thu thậ

p số liệu..............................................302.5.Phưong pháp phân lích và xứ lý sô liệu........................342.6.Đạo dức trong nghiên Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi loại a2 theo phân loại a0 bằng nẹp vít khóa

cứu......................................35

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHDƯƠNG THANH BÌNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÉU TRỊGÃY LIÊN MÁU CHUYỀN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ IIÒ CHÍ MINHDƯƠNG THANH BÌNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÉU TRỊGÃY LIÊN MÁU CHUYỀN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO