KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         114 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMMAI HÁI HÀ THUNGĨĨĨÊN cứu MỌT SÓ DẠC DĨÊM DỊCTĨ TẺ BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ CUA TÍNH BẤC NINH,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả, XÂY DỤNG BẤN DÒ DỊCH TẺ VÀ DẺ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG C HÓNG BỆNH HIỆU QUẢLUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YThái Nguyên, năm 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC

NÔNG LẤM.MAI HAI HÀ THUNGHIÊN cứu MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TÉBÊNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN DÀN TRÂU, BÒ CUA TINH BẤC NINH, XÂY DỤNG BẢN DÓ DỊCH TỀ VÀ DÈ XUẤT B (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

ĨẸN PHÁP PHÒNG CHÓNG BẸNĨĨ ĨĨĨẸU ỌUÂNgành: Thú y Mà số: 8.64.01.01LUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YNgười hưóiìg dẫn khoa học: TS. Nguyễn Vãn QuangThái Nguyên, nâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

ni 2019iLỜI CAM ĐOANĐề hoàn thảnh luận vãn này. tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyền ỉ an Quang đà hướng dần. chi báo lôi lận lình trong

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMMAI HÁI HÀ THUNGĨĨĨÊN cứu MỌT SÓ DẠC DĨÊM DỊCTĨ TẺ BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ CUA TÍNH BẤC NINH,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quảng Lâm - Đại học Thái Nguyên dà tạo diêu kiện VC cá thòi gian và vật chất giúp đờ tòi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.Tòi xin cam đoan dây là cô

ng trinh nghiên cứu cùa chúng tôi. Các số liệu và kcl quã nghiên cứu trong luận vân này là hoàn loàn trung thực, khách quan và chưa dược còng bố trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

bất kỳ nghiên cứu nào khác. Mọi thòng tin trích dần trong luận van đều có nguồn gốc rò ràng, đà cồng bố theo quy định.Thái nguyên, ngày ... lining ..

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

. nâĩĩì 2019HỌC VIÊNMai Hái Ilà ThuiiMỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.............................................................iMỤC LỰC........................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMMAI HÁI HÀ THUNGĨĨĨÊN cứu MỌT SÓ DẠC DĨÊM DỊCTĨ TẺ BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ CUA TÍNH BẤC NINH,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả.......................................viDANH MỤC CÁC HĨNH......................................................viiMỞ ĐÀU.............................

......................................11.Tính cấp thiết cùa dề tài.............................................12.Mục tiêu dề tài..................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

..................................23.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực liền của đê lài......................23.1.Ý nghĩa khoa học......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Tiên Mao Trùng Trên Đàn Trâu, Bò Của Tỉnh Bắc Ninh, Xây Dựng Bản Đồ Dịch Tễ Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Hiệu Quả

..............................23.2.Ỷ nghía thực lien...................................................24.Nhùng đóng góp mói của đê lài...............

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMMAI HÁI HÀ THUNGĨĨĨÊN cứu MỌT SÓ DẠC DĨÊM DỊCTĨ TẺ BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ CUA TÍNH BẤC NINH,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LÂMMAI HÁI HÀ THUNGĨĨĨÊN cứu MỌT SÓ DẠC DĨÊM DỊCTĨ TẺ BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ CUA TÍNH BẤC NINH,