KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         142 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ llỏ CHÍ MINHNGÔ THỊ DIỀ.M TRANGDẤNII GIÁ IHỆl Q( Ấ PHẢU Till ẬT CHỈNH HÌNH CUỒN MÍ I DƯỚI TRONG

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8 DIÊU TRỊNGIIET Mi l 1)0 QUÁ PHÁT Cl ỎN MÙI DƯỚITẠI BẸNH NTẸN C HỢ RÀY TƯ THÁNG 8/ 2019 DÉN THÁNG 5/ 2020(’huyên ngành: Mũi Họng Mà số: 62725305LUẬN Á

N CHUYÊN KHOA CÁP IINGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. BS NGUYỀN HỮU DŨNGTHÀNH PHO HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là nghiên cứu cùa Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

riêng tôi. Các số liệu, kết qua trong luận văn là trung thực và chưa tửng dược công bô trong bat cử công trình nâo khác.Tác giáNgố Thị Diềm TrangìMỤC

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

LỤCLỜI CAM DOAN..................................................iMỤC LỤC......................................................iiBẢNG DÓI CHIẾU ANH M

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ llỏ CHÍ MINHNGÔ THỊ DIỀ.M TRANGDẤNII GIÁ IHỆl Q( Ấ PHẢU Till ẬT CHỈNH HÌNH CUỒN MÍ I DƯỚI TRONG

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8................vuiDANH MỤC BIẾU DỒ..............................................X♦DANH MỤC CÁC HÌNH............................................xiDẶT

VAN DẺ....................................................1CHƯƠNG 1 : TÔNG QUAN T.ủ LIẸU.................................31.1Giải phau................ Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

.................................31.1.1Giai phâu khoang mùi....................................31.1.2(ìiải phẫu cuôn mũi dưới.........................

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8

.......71.2Sinh lý cuốn mùi dưới..................................191.2.1Chức nâng lọc bụi (làm sạch)...........................201.2.2Chức nâng điêu

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ llỏ CHÍ MINHNGÔ THỊ DIỀ.M TRANGDẤNII GIÁ IHỆl Q( Ấ PHẢU Till ẬT CHỈNH HÌNH CUỒN MÍ I DƯỚI TRONG

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới trong điều trị nghẹt mũi do quá phát cuốn mũi dưới từ 8..............221.2.5Chức nâng sinh lý thư mùi..............................231.2.6Sự lưu thông không khi qua mùi và các phương pháp đánh giá.36

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC V DƯỢC THÀNH PHÓ llỏ CHÍ MINHNGÔ THỊ DIỀ.M TRANGDẤNII GIÁ IHỆl Q( Ấ PHẢU Till ẬT CHỈNH HÌNH CUỒN MÍ I DƯỚI TRONG