KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

HOÀNG THỊ KIỀU HÁU - LUÂN VÀN CHUYẾN KHOA CÁP II - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HÔ CHÍ .MINH • • •HOÀNG THỊ KIỀU H

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đốiHẬUĐÁNH GIÁ HIỆU QUÀ QUANG ĐÔNG THÊ MI BẢNGLASER DIODE 810NM VI XUNGTRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM TUYỆT DỐILUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHO HO CHÍ MINH-NÁ

M 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẼĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÔ HÒ CHÍ MINHHOÀNG THỊ KIÊU HẬUĐÁNH GIÁ HIỆU QUA QUANG ĐÔNG THÉ MIBẢNG LASER DIODE 810NM VI Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

XUNGTRÊN BỆNH NHÀN GLÔCÔM TUYỆT DÓICHUYÊN NGÀNH: NHÃN KHOA MÀSÓ: CK 62 72 56 01LUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CÁP IINGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN PHẠM TR

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

UNG HIẼUTHÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH - NÃM 2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công Irinh nghiên cứu cua riêng tòi. Các số liộu nêu trong luận vãn là til

HOÀNG THỊ KIỀU HÁU - LUÂN VÀN CHUYẾN KHOA CÁP II - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HÔ CHÍ .MINH • • •HOÀNG THỊ KIỀU H

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối..............................iDANH MỤC CÁC BẢNG................................................iiDANH MỤC CÁC BIẾU ĐO................................

............iiiDANH MỤC CÁC HĨNH................................................ivDANH MỤC Sơ ĐÕ...................................................ivĐ Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

ẶT VÁN ĐÊ........................................................1MỤC TIÊU NGHIÊN CỬU...............................................3Chương 1: TÔNG QU

Đánh giá hiệu quả quang đông thể mi bằng laser diode 810nm vi xung trên bệnh nhân glôcôm tuyệt đối

AN TÀI LIỆU......................................41.1.Giải phẫu học và chức nàng cũa thè mi......................4

HOÀNG THỊ KIỀU HÁU - LUÂN VÀN CHUYẾN KHOA CÁP II - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HÔ CHÍ .MINH • • •HOÀNG THỊ KIỀU H

HOÀNG THỊ KIỀU HÁU - LUÂN VÀN CHUYẾN KHOA CÁP II - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉĐẠI HỌC Y 1)1 'ực THÀNH PHÓ HÔ CHÍ .MINH • • •HOÀNG THỊ KIỀU H