KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DUỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH----oOo----NGUYÊN MẸT NAMĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ẺU TRỊ KHÔNG MÒ TENNĨS ELBOWCHUYÊN NGÀNH:

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow: CHÁN THƯƠNG CHỈNH HÌNH MÀ SỎ: CK 62 72 07 25l ẤN VÀN ( III YÊN KHOA CẤP 11III ÓNG DẤN KHOA HỌC: TS.BS. LÍ: NGỌC QUYÊNTHÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH, NĂM 2021

ỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trình nghicn cứu cua ricng tôi. Các sô liệu trong luận vãn này dược ghi nhận, nhập liệu và phân tích một cách Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

tiling thực. Các so liệu và kct quả nêu trong luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trinh nào khác.Các trích dan và tham khảo đêu có dan c

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

hứng rò ràng.1P. llồ ('hi Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021Tác giaNguyền Mệt NamMỤC LỤCCHỮ VIẾT TẤT....................................iI IIIJẠT NGŨ’ VI

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DUỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH----oOo----NGUYÊN MẸT NAMĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ẺU TRỊ KHÔNG MÒ TENNĨS ELBOWCHUYÊN NGÀNH:

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow..V ..........................................viMỠDẰU......................................................1CHƯƠNG 1:TÒNG QUAN TÀI LIẸU...............

............41.1.Giải phẫu.............................................41.2.Nguyên nhân...........................................51.3.Triệu chứng.... Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

.......................................7Gã1.4.Khám lâm sàng.........................................81.5.Cận lảm sảng.................................

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

........101.6.Diều irị.............................................121.7.Tinh hình nghiên cứu điêu lộ Tennis Elbow............18CHƯƠNG 2. HÓI TƯỢNG VÀ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DUỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH----oOo----NGUYÊN MẸT NAMĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ẺU TRỊ KHÔNG MÒ TENNĨS ELBOWCHUYÊN NGÀNH:

Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow........212.3.Phương pháp xử lý so liệu............................442.4.Van đe y đức của nghiên cứu..........................44CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHI

ÊN CƯU..............................45 Đánh giá kết quả điều trị không mổ tennis elbow

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉDẠI HỌC Y DUỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH----oOo----NGUYÊN MẸT NAMĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ Đ1ẺU TRỊ KHÔNG MÒ TENNĨS ELBOWCHUYÊN NGÀNH: