KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTÔ MẸT THANHĐÁNH GIÁ HIỆU QUAKỸ THUẬT NONG, TÁCH XƯƠNG KÉT HỢPCẤỶ GHÉP IMPLANT NHA KH

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoaHOA &CHUYÊN NGÀNH: RĂNG HÀM MẶT MÀ SỔ:CK62 72 28 15LUẬN VÀN CHUYÊN KHOA CÁP II NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC:TS. VÕ CHÍ HÙNGPGS.TS. LÊ ĐỨC LÁNHTHÀNH PHÓ HÒ

C HÍ .MINH - NÀM 2020LÒÌ CAM ĐOANTòi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết qua nghiên cứu nêu trong luận văn này Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

là trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào khác.Tác giàTô Việt ThanhMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

TỨ VIẺT TẢT....................................iDANH MỤC ĐÓI CHÉU TỪ NGỮ ANH - VIỆT....................iỉDANH MỤC BÀNG...............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTÔ MẸT THANHĐÁNH GIÁ HIỆU QUAKỸ THUẬT NONG, TÁCH XƯƠNG KÉT HỢPCẤỶ GHÉP IMPLANT NHA KH

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa................................viMỞ ĐẦU..................................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIỆU............................41.

1.IMLANT NHA KHOA....................................41.1.1.Phân loại implant nha khoa.......................41.1.2.Thành phàn câu tạo của implant nha Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

khoa dạng vít.51.1.3.Qui trình phau thuật cay ghép implant............61.1.4.Tích hợp xương ở imlant nha khoa trong xương.....71.1.5.Tiêu chí đánh gi

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật nong, tách xương kết hợp cấy ghép implant nha khoa

á sự thành công của implant......71.1.6.Sự vừng ôn cùa implant.........................81.2.XƯƠNG HÀM........................................101.2.1.S

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTÔ MẸT THANHĐÁNH GIÁ HIỆU QUAKỸ THUẬT NONG, TÁCH XƯƠNG KÉT HỢPCẤỶ GHÉP IMPLANT NHA KH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TỂĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTÔ MẸT THANHĐÁNH GIÁ HIỆU QUAKỸ THUẬT NONG, TÁCH XƯƠNG KÉT HỢPCẤỶ GHÉP IMPLANT NHA KH