KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         147 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI nọc Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN TIIỊ THU TÂMDÁNH GIÁ HIỆU QUÀ PHẪU THUẬT DẠI VAN DẤN LƯU AII.MEI)I KÊN MA í G

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kínhGLÔCÔM THÚ PHÁ I SAU CA I DỊCH KÍNHCHUYÊN NGÀNH: NHÂN KHOAMÂ SÔ: CK 62 72 56 01LVẠN VÃN CHUYÊN KHOA CAP IINGUÔI HƯỚNG DẤN: PGS.TS. LÊ MINH rUẤN BSCKII

. NGÔ THANH TÙNGTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 20201LÒ1 ( AM DOAN'l ôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu cùa riêng tôi. Các số lieu nêu trong luậ Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

n vãn là trung thực và chưa tửng dược còng bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào khác.Ký lênNguyền Thị Thu TàmiiMỤC LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN..........

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

............................iDANH MỤC CÁC CIIỪ VIÉT TÁT........................ivDANH MỤC THUẬT NGỪ ANH VẸT........................VDANH MỤC CÁC BẢNG

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI nọc Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN TIIỊ THU TÂMDÁNH GIÁ HIỆU QUÀ PHẪU THUẬT DẠI VAN DẤN LƯU AII.MEI)I KÊN MA í G

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kínhN cứu...............................3CHƯƠNG 1 TONG QUAN TÀI LIẸU.......................41.1PHẢƯ THUẬT CẤT DỊCH KÍNH QUA PARS PLANA 41.2GLÔCÔM THỨ PHÁT

SAU CẢT DỊCH KÍNH............81.3PHƯƠNG PHÁP PIIÀU THUẬT DẬT TIIIẼT BỊ DÀN Lưu TIÊNPHÒNG DIKU TRỊ GLÔCÔM THỬ PHÁ I SAU CÁT DỊCH KÍNH231.4TĨNH HÌNH NG Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

HIÊN CỬU ĐẶT VAN DẦN Lưu ĐIÊU TRỊ GLÓCÓM THÚ’ PHÁ I SAU CA I DỊCH KÍNH 32C HƯƠNG 2 ĐOI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu....352.1DÕI TƯỢNG NGHIÊN cửu 35

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật đặt van dẫn lưu ahmed trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính

2.2PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 36CHU’O’NG 3 KÉT QUÀ NGHIÊN cưu....................563.1DẶC DIÊM MÁU NGHIÊN cứu 56

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI nọc Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN TIIỊ THU TÂMDÁNH GIÁ HIỆU QUÀ PHẪU THUẬT DẠI VAN DẤN LƯU AII.MEI)I KÊN MA í G

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TẾĐẠI nọc Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN TIIỊ THU TÂMDÁNH GIÁ HIỆU QUÀ PHẪU THUẬT DẠI VAN DẤN LƯU AII.MEI)I KÊN MA í G