KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

JI.4BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÈDẠI HỌC Y 1)1 ỰC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN thanh haiĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIÈƯ TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CÚNG XOANG HANG GI

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạchIÁN TIẾPBANG CAN THIỆP NỘI MẠCHLUẠN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NẤM 2020*BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ ¥ TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HÔ CH

Í MINHNGl YỀN THANH HÀIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÈU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG GIÁN TIẾP BANG CAN THIỆP NỘI MẠCHCHUYÊN NGÀNH: NGOẠI THẦN KINH - sọ Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

NÀO MẢ SỐ: CK 62 72 07 20LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CẤP II HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: TS. NGUYỀN MINH ANHTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTói xin cam đ

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

oan dây là công trinh nghiên cứu cùa riêng tói. Các sô liệu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa lừng được công bò trong bất kỳ công trình n

JI.4BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÈDẠI HỌC Y 1)1 ỰC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN thanh haiĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIÈƯ TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CÚNG XOANG HANG GI

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạchịnh sổ 42/HDDD-DI1Y1).l ác giàNguyền Thanh HíiiMỤC LỤCDanh mục các chữ viết tất.................................iDanh mục đổi chiếu thuật ngừ Anh - Vi

ệt.................iiDanh mục hãng...........................................ivDanh mục biêu dô........................................ivDanh mục hình Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

..........................................viiDẠ 1 VÁN BÍ:.............................................1•CIIƯONC; 1: TÔNG QUAN TÀI LIỆU................

Đánh giá kết quả điều trị rò động mạch màng cứng xoang hang gián tiếp bằng can thiệp nội mạch

...........31.1.VÀI NÚT VÍ: NGHIÊN cứu TRONG BIÊU TRỊ RÒ BỌNG MẠCHMÀNG CỨNG XOANG HANG.....................................31.1.1.Nước ngoài..........

JI.4BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÈDẠI HỌC Y 1)1 ỰC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN thanh haiĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIÈƯ TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CÚNG XOANG HANG GI

JI.4BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TÈDẠI HỌC Y 1)1 ỰC THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINHNGUYÊN thanh haiĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIÈƯ TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CÚNG XOANG HANG GI