KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soi

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soi

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soi

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ Y TEDẠI HOC? V IM Ợ( .'THÀNH PHỐ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYÊN núc THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÈU TRỊ VIÊM KHỚP CÓ CHÂN MẠN TÍNH

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soiH BẢNG PHẢU THUẬT NỘI SOILUẠN VĂN CHUYÊN KHOA C ẤP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NÁM 2020Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBộ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHO HÒ CHÍ MINH

NGUYỀN DƯC TIIÀNTIĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIẺƯ TRỊVIÊM KHỚP CÓ CHÂN MẠN TÍNHBẢNG PHẢU THUẬT NỌI SOINGÀNH: CHÁN THƯƠNG CHINH HỈNHMÃ SỔ: CK 62 72 07 25LUẬN VÁN Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soi

('in YÊN KHOA CẤP 11NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS. TS. C AO THITHÀNH PHÓ HÒ c HÍ MINH - NÁM 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soi

cứu của riêng tôi. Các sô liệu, kết quà nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trinh nào khác.Tác giãNGUYỄN ĐỨC

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ Y TEDẠI HOC? V IM Ợ( .'THÀNH PHỐ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYÊN núc THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÈU TRỊ VIÊM KHỚP CÓ CHÂN MẠN TÍNH

Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp cổ chân mạn tính bằng phẫu thuật nội soiC HẤN41.1.1.Giãi phẫu học đại thê khớp có chỉìn41.1.1.1.Giải phẫu bé mặt khớp cô chân4

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •BỌ Y TEDẠI HOC? V IM Ợ( .'THÀNH PHỐ HÒ CHÍ .MINH • • •NGUYÊN núc THÀNHĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐIÈU TRỊ VIÊM KHỚP CÓ CHÂN MẠN TÍNH