KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VĂN BÀNGNGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị CỦA TỈNH PHÚ THỌ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊLUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YThái Nguyên - 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VÃN BÀNGNGHIÊN CỨU M

ỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN CỦA TỈNH PHÚ THỌ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊChuyên ngành: Thú y Mã số ngành (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

: 60 64 01 01LUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YNguôi hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguy ễn Thị Kim LanThái Nguyên - 2015iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan ràng: Đây là cô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

ng (rình nghiên cửu đo (ôi (rực tièp thực hiện cùng với sự cộng (ác giúp đờ của GS. TS. Nguyền Thị Kim Lan và NCS. Nguyền Thị Quyên. Các sổ liệu và kế

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VĂN BÀNGNGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trịực hiện luận văn đã được câm ơn. các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chi rõ nguồn gốc.Thái Nguyên, tháng 10 nảni 20/5Tác già luận vănNguyền

Vản BăngiiLỜI CẤM ƠNTrong suốt 2 năm học tập. với nỏ lực cúa hân thân, tôi đã nhận được sự giúp đờ. hướng dần tận lình cua nhiều cá nhân và tập thể. (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

đến nay luận vàn của tói đã được hoàn thành. Nhân dịp này. cho phép tói được tỏ lòng biết ơn và câm ơn chân thành tới:Ban Giám hiệu. Khoa Sau Đại học.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

Khoa Chân nuôi - Thú y cùng toàn thế cán bộ. giang viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đũ giúp đờ. chi bão tôi trong suốt quá trình học tập và n

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VĂN BÀNGNGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trịc Chăn nuôi -Thú y cùa tinh Phú Thọ đã lạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.Với lòng biết ơn chân thành, lôi gưi lời câm ơn sâu

sắc tới GS.TS. Nguyền Thị Kim Lan và NCS. Nguyễn Thị Quyên đã tận tình chi bão. hướng dần và giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành lu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

ận vãn lốt nghiệp.Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ. nhân dân tại các địa diêm tiến hành nghiên cửu. các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình dã tạo điề

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị

u kiện giúp dờ. dộng viên, khích lệ tôi trong quá trình nghiên cứu luận vân.Xin chân thành cam ơn!Thái Nguyên, tháng 10 nám 20 ỉ 5Học viênNguyễn Villi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VĂN BÀNGNGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Do Giun Đũa Toxocara Canis Gây Ra Ở Chó Tại Ba Huyện Của Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị..................iii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGUYÊN VĂN BÀNGNGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIẾM DỊCH TẺ BỆNH DO GIUN ĐŨA TOXOCARA CAMS GÂY RA Ở CHÓ TẠI BA HUYỆN