KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃM ________ĩ__s_____TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ÚNG MIÊN DỊCH C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng NinhCỦA GÀ, VỊT VỚI VACXIN H5N1 NAVET-VIFLUVAC TẠI TỈNH QUẢNG NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ THỦ ¥THÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM_____•

__•______TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẬC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH • • • •CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ỬNG MIÊN DỊCH CỦA GÀ, VỊT VỚI VACXIN H5N1 NAVET-VIFLUVAC TẠ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

I TỈNH QUẢNG NINHNgành: THỦ Y Mà số ngành: 8.64.01.01LUẬN VĂN THẠC sĩ THÚ YNguôi hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang TínhTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

M DOANTôi xin cam đoan ring:-Các ket quà nghiên cứu trong luận vãn là nung thực, khách quan và chưa được sử dụng đề bão vệ bất cứ một học vị nào.-Mọi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃM ________ĩ__s_____TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ÚNG MIÊN DỊCH C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninhc.Thái Xgnyên, tháng 8 năm 2020TÁC GIATrần Trường TháiiiLỜI CẢM ƠNTrong thời gian thực tập và thực hiện Luận vãn này. tỏi đà nhận được sự quan tàm. ch

i bão. hướng dần, giúp đờ lận tinh cùa các thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè và sự động viên khích lệ cùa gia đình. Nhân dịp này. tỏi xin được bày tỏ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

lỏng biết ơn sâu sắc tới:Ban Giám hiệu. Phòng Đào tạo, Ban chù nhiệm khoa và các thầy cô giáo Khoa Chân nuôi Thú y. Trường Đại học Nóng Lâm - Đại học

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

Thái Nguyên đà tạo điều kiện và giúp dở lôi trong suốt quá trình học tập.Thảy giáo PGS. TS. Nguyễn Quang Tinh đà trực tiếp hướng dẫn. chi bão tòi hết

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃM ________ĩ__s_____TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ÚNG MIÊN DỊCH C

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninhi và Thú y tình Quàng Ninh, các hộ gia đinh nuôi gia cầm trên địa bàn tinh và các đòng nghiệp trong ngành đà giúp tỏi trong quá trinh thực hiện đê tài

.Cuối củng, tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sÁc về sự ung hộ, động viên, giúp đờ của gia đinh, bạn bè và đồng nghiệp trong suốt thời gian học tập, ngh (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Bệnh Cúm Gia Cầm Và Đáp Ứng Miễn Dịch Của Gà, Vịt Với Vacxin H5N1 Navet - Vifluvac Tại Tỉnh Quảng Ninh

iên cứu và hoàn thành luận văn nãy.Thải Nguyên, thảng 8 năm 2020TÁC GIATrần Trường Tháilit

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃM ________ĩ__s_____TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ÚNG MIÊN DỊCH C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÃM ________ĩ__s_____TRAN TRƯỜNG THÁINGHIÊN CỨU MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẺ BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ ĐÁP ÚNG MIÊN DỊCH C